Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.

Wykaz Zarządzeń Wójta z 2013r.

 

Lp. z dnia w sprawie plik do pobrania
1. 2013-01-07 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego kończącego szkolenie okresowe w dziedzinie bhp PDFUG-1-2013.pdf
2. 2013-01-14 realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Olszanka w 2013 roku PDFUG-2-2013.pdf
3. 2013-03-04 ustalenia wzorów dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu PDFUG-3-2013.pdf
4. 2013-03-04 ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym włąsnością pracodawcy PDFUG-4-2013.pdf
5. 2013-03-15 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Olszanka PDFUG-5-2013.pdf
6. 2013-03-19 zmiany Regulaminu PRacy Urzędu Gminy Olszanka PDFUG-6-2013.pdf
7. 2013-03-21 wprowadzenia Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Olszanka PDFUG-7-2013.pdf
8. 2013-04-05 zmiany Zarządzenia Nr UG-8/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka PDFUG-8-2013.pdf
9. 2013-04-15 ustalenia dodatkowego wolnego dnia pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2013 roku PDFUG-9-2013.pdf
10. 2013-04-26 wprowadzenia istrukcji otyczącej trybu i zasad przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej PDFUG-10-2013.pdf
11. 2013-05-27 nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Olszanka na czas zawnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny PDFUG-11-2013.pdf
12. 2013-06-04 powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych kategorii B przechowywanych w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Olszanka PDFUG-12-2013.pdf
13. 2013-07-18 Zakładowego Planu Kont PDFUG-13-2013.pdf
14. 2013-07-18 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka PDFUG-14-2013.pdf
15. 2013-07-18 wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Olszanka PDFUG-15-2013.pdf
16. 2013-07-18 ustalenia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Olszanka oraz zasad wydatkowania oraz ujmowania w ewidencji wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego PDFUG-16-2013.pdf
17. 2013-07-26 powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych kategorii B przechowywanych w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Olszanka PDFUG-17-2013.pdf
18. 2013-08-05 ustalenia dodatkowego wolnego dnia pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2013 roku PDFUG-18-2013.pdf
19. 2013-09-16 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego kończącego szkolenie okresowe w dziedzinie bhp PDFUG-19-2013.pdf
20. 2013-09-16 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka PDFUG-20-2013.pdf
21. 2013-09-19 przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka i powołania Komisji Egzaminacyjnej PDFUG-21-2013.pdf
22. 2013-09-19 trybu postępownia w zakresie egzekucji administracyjnej należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzonego w Urzędzie Gminy Olszanka PDFUG-22-2013.pdf
23. 2013-10-08 powołania komisji do dokonania przeglądu wytworzonych w Urzędzie Gminy Olszanka materiałów zaweirających informacje niejawne oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" PDFUG-23-2013.pdf
24. 2013-10-08 zmiany Zarządzenia Nr UG-18/2012 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przyjęcia oraz komisji likwidacyjnej środków trwałych oraz pozostałych śodków trwałych (wyposażenia) Gminy Olszanka PDFUG-24-2013.pdf
25. 2013-18-10 zasad planowania oraz rozliczania wykonywanych na rzecz Gminy Olszanka robót budowlanych, dostaw i usług PDFUG-25-2013.pdf
26. 2013-10-18 wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Olszanka PDFUG-26-2013.pdf
27. 2013-10-18 przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej PDFUG-27-2013.pdf
28. 2013-11-15 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Olszanka PDFUG-28-2013.pdf
29. 2013-11-15 ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2013 roku PDFUG-29-2013.pdf
30. 2013-11-15 powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej PDFUG-30-2013.pdf

 

Wersja XML