Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne

Podstawa prawna:

Sprawy prowadzi:
Stanowisko ds. Społecznych i Oświaty,  I piętro, pok. nr 11
Telefon kontaktowy: 77 412 96 82 wew. 116
e-mail: oswiata@olszanka.pl

Wniosek do pobrania:
DOCwniosek o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Olszanka na rok szkolny 20142015.doc


Uprawnionymi  do  otrzymania  stypendium są:

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

złożony do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Dochody  uprawniające do  otrzymania  stypendium:

Do dochodu  nie wlicza się:

Do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia,  są to  min.:

Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Stypendium szkolne może być udzielane  w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych obejmujących:

Dodatkowe informacje

Wersja XML