Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Podst. Prawna:

Sprawy prowadzi:
Stanowisko ds. Społecznych i Oświaty,  I piętro, pok. nr 11
Telefon kontaktowy: 77 412 96 82 wew. 116
e-mail: oswiata@olszanka.pl


Wniosek i załączniki do pobrania:

PDFWzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.pdf

ODTOświadczenie PKD wlk gospod.odt
DOCzałącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON.doc
DOCOświadczenie.doc

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanka . Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanka-pok. nr 6 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej,  producent rolny składa do Wójta Gminy Olszanka (właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.
 1.  Do wniosku wymienionego w pkt. 1 producent rolny dodatkowo dołącza:
 1. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 2. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 3.  Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Gminy Olszanka oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędzie Gminy Olszanka (pok. 11).
 4. Wójt, wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
 5. W przypadku braków formalnych bądź merytorycznych Wójt Gminy wzywa do uzupełnienia bądź usunięcia w/w braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.        
 6. Decyzja przyznająca/odmawiającą  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej listem polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź dostarczona przez pracownika Urzędu Gminy Olszanka dla producenta rolnego, który potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem oraz datą odbioru.  
 7. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminach:

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wersja XML