Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego w Olszance

URZĄD  STANU CYWILNEGO W OLSZANCE
49-332 Olszanka   16
telefon kontaktowy. 77412-96-84 wew. 120
e-mail: usc@olszanka.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Olszance  wchodzi w skład  Urzędu Gminy Olszanka.

Kierownik  USC - Barbara  Sulima
Zastępca Kierownika  USC - Agnieszka   Kadłubowska


 

Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce, który zastępuje dotychczasowe prowadzenie papierowych ksiąg stanu cywilnego.

Wszystkie informacje dostępne są pod tym adresem:

https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi

 


 

/ Wersja archiwalna /

 

Podstawowe akty prawne:

 1. Umowy międzynarodowe:
  • Konwencja nr 3 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotycząca międzynarodowej wymiany dokumentów z zakresu stanu cywilnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667),
  • Konwencja haska z 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938),
  • Konwencja wiedeńska z 24 kwietnia 1963 r. o stosunkach konsularnych (Dz. U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98),
  • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),
  • Konwencja nr 17 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Atenach dnia 15 września 1977 r. dotycząca zwolnienia od legalizacji dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446),
  • Rozporządzenie Rady Europy (WE) z dnia 27.11.2003 r. Nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. L 338, 23.12.2003, s. 1 – 29).
 2. Rozporządzenia
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (Dz. U. Nr 97, poz. 1135),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński (Dz. U. Nr 102, poz. 855),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz. U. Nr 39, poz. 202 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 232).
 3. Inne
  • dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich (Dz. U. Nr 14, poz. 51),
  • obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. Urz. M. P. Nr 18, pozycja 191).

W Urzędzie  Stanu Cywilnego  załatwiane są  następujące sprawy:

 1. wydawanie  decyzji administracyjnych  na  podstawie ustawy  z dnia  29 września  1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego:
 1.  przyjmowanie  oświadczeń  stron:
 1. rejestracja  urodzeń,  małżeństw  i zgonów,
 2.  wydawanie  odpisów aktów  stanu cywilnego,
 3. wydawanie  decyzji administracyjnych   o zmianie   imienia  i  nazwiska,
 4. prowadzenie  archiwum  USC.

Podstawowe  czynności   z zakresu rejestracji  stanu cywilnego:

I. ZAWARCIE  MAŁŻEŃSTWA:

 1. Zawarcie  małżeństwa  może nastąpić  w formie:
 1. Osoba zamierzająca  zawrzeć małżeństwo  obowiązana  jest :

Małżeństwo  mogą zawrzeć osoby    mające ukończone 18 lat. Z ważnych  powodów  są  opiekuńczy  może  zezwolić  na zawarcie  małżeństwa  kobiecie, która ukończyła lat 16.
Świadkami  zawarcia małżeństwa mogą być tylko  osoby pełnoletnie.
Zawarcie małżeństwa  następuje  w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez  osoby zamierzające wstąpić  w związek  małżeński (ślub cywilny).
Do zawarcia  małżeństwa w formie  wyznaniowej   ze skutkami cywilnymi kierownik
USC  wydaje zaświadczenie  stwierdzające  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść  i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk  przyszłych małżonków i ich dzieci.
Zaświadczenie  traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia jego wydania.
Zaświadczenie  sporządza się  w 4 egz. , z których  3  egz. wydaje się   nupturientom w celu doręczenia  duchownemu.
Niezwłocznie po złożeniu  oświadczeń  o   zawarciu małżeństwa   wyznaniowego , duchowny sporządza  zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone  w jego obecności , które podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń.
Zaświadczenie  stanowiące  podstawę  sporządzenia aktu małżeństwa duchowny sporządza w 3 egz., z których jeden  przeznaczony jest dla kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt małżeństwa , drugi – dla małżonków, a trzeci  pozostawia się w aktach  jednostki organizacyjnej Kościoła lub związku wyznaniowego.
Zaświadczenie  powyższe  duchowny przekazuje  do urzędu stanu cywilnego w gminie, w której okręgu zawarto małżeństwo przed duchownym,   przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa
Prawnym skutkiem zawarcia małżeństwa wyznaniowego jest sporządzenie  aktu  małżeństwa  przez  kierownika USC. Po sporządzeniu aktu małżeństwa  wydaje się małżonkom 3 egz. odpisu   aktu małżeństwa.

Opłata skarbowa za  sporządzenie  aktu małżeństwa wynosi  84 zł.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest zobowiązany złożyć  kierownikowi   urzędu stanu cywilnego  dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo  ,a ponadto  dokumenty  wymienione w  pkt.  2  wraz z ich urzędowym  tłumaczeniem  na język polski .

II. REJESTRACJA ZGONU.

Zgon    należy  zgłosić   najpóźniej  w ciągu  3  dni  od  dnia  zgonu .

Do  zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: 

 1. małżonek  lub dzieci zmarłego,
 2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
 3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Akt zgonu sporządza się  na podstawie : karty zgonu oraz dokumentu tożsamości  zmarłego. 
Osoby zgłaszające zgon  otrzymują  3  egz. odpisu  skróconego aktu zgonu.
Przy rejestracji zgonu  należy złożyć ważny  paszport  zmarłego.

III. WYDAWANIE  ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje  zaświadczenia:

skrócone    - 22  zł
zupełne      - 33 zł
wielojęzyczne  - 22 zł
.

Odpisy oraz  ww. zaświadczenia   wydaje się na  wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej  wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego (art. 83  ust.1  Prawa o  a.s.c. )

Odpisy    aktów   stanu cywilnego i zaświadczeń  o dokonanych w  księgach   stanu cywilnego  wpisach lub o ich  braku  mogą   być   również   wydane  na  wniosek  innych  osób    niż  wymienione  w  ust. 1  , które   wykażą  w tym   interes   prawny,  oraz  na  wniosek  organizacji  społecznej , jeżeli jest  to  uzasadnione   celami  statutowymi  takiej  organizacji  i  gdy  przemawia  za tym   interes   społeczny. Zaświadczenie   o  zaginięciu   lun  zniszczeniu   księgi  stanu cywilnego  może   być  także  wydane  na wniosek  innych  zainteresowanych   osób (art.  83  ust.2  Prawa o  a.s.c. )

IV.TRANSKRYPCJA  ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA 

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
Do wniosku  należy dołączyć ;

Opłata skarbowa od decyzji o wpisaniu  do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu  cywilnego sporządzonego  za granicą  wynosi  50 zł.


Zmiana  imion i nazwisk

Zmiany  imienia  lub nazwiska   można  dokonać  wyłącznie z  ważnych  powodów , w  szczególności  gdy  dotyczą  zmiany:

Zmiana  nazwiska  może  dotyczyć   nazwiska   noszonego  aktualnie  lub  nazwiska rodowego.
Wniosek  o  zmianę   imienia  lub  nazwiska    składa  się   osobiście .
Osoby  zamieszkałe  za   granicą   wniosek o  zmianę   nazwiska  mogą  złożyć  za  pośrednictwem   konsula  Rzeczypospolitej   Polskiej.

Opłata skarbowa  za wydanie  decyzji   o  zmianie    imienia  lub  nazwiska wynosi   37 zł .

Zapłaty należnej  opłaty  skarbowej  za czynności z zakresu  rejestracji  stanu cywilnego  dokonuje się  gotówką  w kasie  Urzędu Gminy Olszanka  bądź  bezgotówkowo  na rachunek bankowy :

Bank Spółdzielczy  Grodków – Łosiów   35 8870 0005 1004 0110 1576 0202

Osoby  zamieszkałe za  granicą  dokonują  opłaty skarbowej   na międzynarodowy numer konta :

Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów

Nr IBAN -  PL 35 8870 0005 1004 0110 1576 0202

Nr SWIFT - POLUPLPR

Wzory wniosków:

DOCwniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiwego w akcie stanu cywilnego.doc

DOCwniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi.doc

DOCwniosek o zarejestrowanie urodzenia, małżenstwa albo zgonu, które nastąpiło za granicą.doc

DOCwniosek o wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki dodatkowej o zawarciu małżeństwa przez jego rodziców.doc

DOCwniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego.doc

DOCwniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanaych w ksędze lub ich braku, zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.doc

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego.doc

DOCwniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.doc

DOCwniosek o wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu.doc

DOCWniosek o zmianę imienia nazwiska.doc

 

Wersja XML