Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Olszanka

Osoba upoważniona do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze:

- Sekretarz Gminy

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Olszanka, zwany również „Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Olszanka”, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych:

- otwarty dostęp do jego zawartości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
- wydanie odpisu z rejestru bądź księgi rejestrowej na wniosek zainteresowanego podmiotu.
- umożliwienie przeglądania akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w godzinach pracy.

Urzędowo poświadczony odpis wydawany jest każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

DOCRejestr instytucji kultury Gminy Olszanka.doc

Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6761423
w tym miesiącu: 31440
dzisiaj: 5224

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1