Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podst. Prawna:
Ustawa z dnia  26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  /Dz.U. rok 2012, poz. 1356 z późn. zm./

Sprawy prowadzi:
Stanowisko ds. Zdrowia i BHP,  I piętro, pok. nr 11
Telefon kontaktowy: 77 412 96 82 wew. 116
e-mail: bhp@olszanka.pl

Wzory wniosków do pobrania:
DOCWzór wniosku io wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

DOCWzór wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaz napojów alkoholowych.doc

1. Zezwolenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy na sprzedaż na następujących  rodzajów  alkoholu:

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć w terminie jednego miesiąca przed wydaniem zezwolenia

3. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W  przypadku  nie uiszczenia opłaty  w terminie  zezwolenie wygasa z mocy w/w ustawy.

4. W roku  nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności,  opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  wnoszone są  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

5. Zezwolenia jednorazowe  na  sprzedaż napojów alkoholowych  wydawane są dla przedsiębiorców  posiadających zezwolenia oraz dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

6. Opłata za zezwolenie jednorazowe wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości  odpowiadającej  1/12  rocznej opłaty za poszczególne  rodzaje zezwoleń.

ODTOświadczenie o rocznej sprzedaży napojów alkoholowych.odt

Wersja XML