Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa prawna:

Sprawy prowadzi:
Stanowisko ds. Społecznych i Oświaty,  I piętro, pok. nr 11
Telefon kontaktowy: 77 412 96 82 wew. 116
e-mail: oswiata@olszanka.pl

Wniosek i załączniki do pobrania:
DOCWzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika_.doc
XLSXFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx
PDFOświadczenie de minimis.pdf


Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uwaga!!!!

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Olszanka, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Olszanka, Pracodawca w jednym wniosku ubiega się  o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy
Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanka w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania oraz postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 

Wersja XML