Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowody osobiste

I. Podstawa prawna

II. Sprawy prowadzi:

Stanowisko ds. obywatelskich, pok. nr 5
Telefon kontaktowy: 77412 96 82 wew. 110
e-mail: el@olszanka.pl

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.
Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Ważność dowodu osobistego:

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście, z wyjątkiem:

Wniosek jest podpisywany przez osobę, która go składa

Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, niemającej obowiązku posiadania dowodu osobistego, podpisuje składający wniosek rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd oraz małoletni. Małoletni składa swój podpis w miejscu przeznaczonym na podpis, a rodzi lub opiekun podpisuje wniosek obok tego miejsca.

W przypadku brak możliwości złożenia podpisu przez w/w osoby, na wniosku składa się adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez tę osobę.

W dowodzie osobistym wydanym osobie, która nie ukończyła 13 roku życia, nie zamieszcza się podpisu posiadacza dokumentu.

Do wniosku załącza się:

Osoba ubiegająca się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego do wniosku nie załącza dokumentów w/w, jeżeli sporządzone zostały w usc miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

Osoba odbierająca dowód osobisty zwraca wystawcy dowodu osobistego część B formularza.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego

Osoba, która utraciła dowód osobisty , jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.  Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym fakcie organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa.

Przepisy karne

Kto:

podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Wersja XML