• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Publiczna

Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Olszanka odbywa się na podstawie:

Znajdująca się w posiadaniu Urzędu informacja publiczna udostępniana jest poprzez:

Zgodnie z art. 10 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek. Wniosek może być złożony ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej .

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Korzystanie z tego formularza w celu uzyskania informacji publicznej nie jest obowiązkowe

Wniosek można złożyć:

Kto udostępnia informację publiczną:

Termin udostępnienia informacji:

Koszty udostępnienia informacji

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

  1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie:
  1. Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostepnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ,za  pośrednictwem  Wójta Gminy Olszanka, w terminie 14 dni od dnia jej   doręczenia .

Pliki do pobrania:

Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6311184
w tym miesiącu: 88154
dzisiaj: 5118