Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się

INFORMACJA

o   sposobie   realizacji   ustawy  z  dnia  19  sierpnia  2011r. 

o  języku  migowym i  innych   środkach  komunikowania  się

(Dz.U. nr  209,  poz. 1243, z   późn,.zm.) 

w   Urzędzie   Gminy  Olszanka

Na  podstawie  art.     14   w  związku z  art. 9  ust.3 i  4 ustawy  z  dnia   19  sierpnia  2011r.  o  języku  migowym  i  innych  środkach  komunikowania  się  (Dz.U. nr  209,  poz.  1243, z późn.zm.)

informuje  się :

Na  mocy  ustawy  z  dnia   19  sierpnia   2011r.  o  języku  migowym  i  innych   środkach  komunikowania  się  (Dz.U. z  2011r.,  nr  209, poz.  1243 , z  późn. zm.)   osoba  doświadczająca    trwale  lub  okresowo  trudności w  komunikowaniu się ,  zwana  „osobą  uprawnioną”  ma  prawo  do:

Środkami  wspierającymi  komunikowanie  się    umożliwiającymi  kontakt    osoby  uprawnionej   z   Urzędem   Gminy  Olszanka   są:

Osoba   uprawniona,  będąca  osobą  niepełnosprawną  w  rozumieniu  ustawy 

z  dnia   27  sierpnia  1997r. o  rehabilitacji  zawodowej i  społecznej   oraz  zatrudnianiu   osób  niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2011r.,  nr  127, poz.  721, z późn.zm.),  jest   zobowiązana   zgłosić  chęć  skorzystania  ze świadczenia  ze  wskazaniem  wybranej   metody  komunikowania  się ,  co  najmniej   na   3  dni  robocze   przed  tym   zdarzeniem, z  wyłączeniem  sytuacji  nagłych.

Zgłoszenia    dokonuje  się   pisemnie ( wzór    zgłoszenia )    

za  pomocą  ww.  podanych  środków   wspierających   komunikowanie  się    lub  przez złożenie   w  sekretariacie   Urzędu  Gminy  Olszanka,  parter , pok. Nr  6.

Informację    upowszechnia  się    przez  zamieszczenie:

 

Wzór zgłoszenia

Wersja XML