Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.


DOCOgłoszenie

 DOCOgłoszenie

DOCZawiadomienie

DOCOgłoszenie 

 HTMLOgłoszenie

 

 

 

 

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane             X

Dostawy                               

Usługi                                     

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

 

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

Nazwa

 

GMINA OLSZANKA

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

 

EMIL HRYCYK – KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Adres

 

OLSZANKA 16

Kod pocztowy

49-332

Miejscowość

OLSZANKA

 

Województwo

OPOLSKIE

Telefon

 

(77) 412-96-83

Faks

 

 (77) 412-96-83

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

inwest@olszanka.pl

Adres internetowy (URL)

 

www.olszanka.pl

 

 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1  x                                                                               Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych  warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1  x                                                                               Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1  x                                                                               Jeśli inny, wykorzystać załącznik ASEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

BUDOWA HALI SPORTOWEJ, BLOK ŻYWIENIOWY, ŚWIETLICA Z ŁĄCZNIKIEM  PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOEJ  W PRZYLESIU

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia              

Przedmiotem zamówienia jest : budowa hali sportowej, bloku żywieniowego, świetlicy z łącznikiem   obejmująca  roboty kubaturowe budowlane (hala o kubaturze  9643,50 m3)  , roboty branżowe  instalacji wewnętrznych oraz roboty wykończeniowe  

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych,  usług lub miejsce dostaw

Miejscowość Przylesie, Gmina Olszanka, Województwo Opolskie

II.1.5) Nomenklatura

 

 

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

Główny przedmiot

45.00.00.00-7

 

Dodatkowe przedmioty

 

45.30.00.00-0

...-

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE   x      TAK    

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE   x       TAK   

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy)

Zakres zamówienia obejmuje :

-roboty kubaturowe budowlane

-roboty branżowe (instalacje wod-can. i cw , instalacje CO, instalacje wentylacji , instalacje elektryczną ,przyłącza , zagospodarowanie terenu )

-roboty wykończeniowe

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

              Okres w miesiącach    i/ lub w dniach  (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub:       Data rozpoczęcia // i/ lub zakończenia  17/08/2007  (dd/mm/rrrr)

 


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Wymagane wadium  

 

Wadium w wysokości 40.000,- zł

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

W przetargu mogą wziąć udział  Wykonawcy którzy:

- spełniają warunki określone  w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz nie podlegają wykluczeniu   z postępowania  o udzielenie zamówienia  zgodnie z art. 24 w/w  ustawy a także

 -  spełniają określone warunki w siwz którzy :

- zrealizowali  w okresie  ostatnich pięciu lat  co najmniej jedno zadania o podobnej  kubaturze do przedmiotu  zamówienia

-posiadają środki własne w wysokości co najmniej 30 % wartości zamówienia lub udokumentują  dostęp do kredytu  w wysokości min. 30 % wartości zamówienia. Środki  na zabezpieczenie kredytu muszą być wolne  od zobowiązań  z tytułu  innych realizowanych  zobowiązań

- posiadają  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej  działalności .

- oraz  wykonawcy  którzy przedłożą następujące dokumenty :

1) wypełniony formularz ofertowy

2) dowód wniesienia wadium

3) oświadczenie  wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1i ust 2 i spełnia warunki     art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

4) aktualny odpis  z właściwego rejestru  albo aktualne  zaświadczenie  o wpisie  do ewidencji  działalności  gospodarczej, jeżeli  odrębne  przepisy wymagają  wpisu do rejestru  lub zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej    wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy  przed upływem  terminu składania ofert

5) dokumenty stwierdzające ,że osoby , które będą  wykonywały zamówienie  posiadają   wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy  nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień  /kopie uprawnień  do pełnienia  samodzielnych funkcji  technicznych oraz aktualne  zaświadczenie o przynależności do  izby samorządu zawodowego /

6) aktualna informacja  z Krajowego Rejestru Karnego  albo równoważnego zaświadczenia  właściwego organu  sądowego  lub administracyjnego  kraju pochodzenia  osoby w zakresie określonym  w art.  24 ust.1 pkt 4-8 ustawy  Prawo zamówień  publicznych , wystawione nie wcześniej  niż  6 m-cy  przed upływem  terminu

7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9, wystawiana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8) aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika  urzędu skarbowego  potwierdzające odpowiednio ,że wykonawca nie  zalega z  opłacaniem  podatków lub zaświadczenie ,ze uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie  w całości  wykonania decyzji  właściwego organu -  wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące   przed upływem  terminu składania ofert

9) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające odpowiednio ,że wykonawca  nie  zalega z opłacaniem składek  na ubezpieczenie  zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie ,ze uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie  w całości  wykonania decyzji  właściwego organu -  wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące   przed upływem  terminu składania ofert

10) informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu  kierowniczego , w okresie ostatnich trzech lat , a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie

11) wykaz niezbędnych  do wykonywania  zamówienia  maszyn,  urządzeń  , uzbrojenia technicznego  jakie posiada wykonawca .

12) wykaz osób i  podmiotów , które będą  wykonywać zamówienia  lub będą uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji  niezbędnych do wykonania  zamówienia a także zakresu  wykonywanych przez  nich  czynności .

 - dane dotyczące podwykonawców i zakresu  powierzonych im części zamówienia

13) wykaz wykonanych w okresie  ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a  jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie ,odpowiadającym  swoim rodzajem i wartością  robotom budowlanym  stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty  i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentów  potwierdzających , że roboty  te zostały wykonane należycie .

14) sprawozdanie finansowe   a jeżeli podlega ono  badaniu  przez biegłego rewidenta  zgodnie z przepisami o rachunkowości  również z opinią  o badanym sprawozdaniu  albo w przypadku wykonawców  niezobowiązanych do  sporządzania sprawozdania finansowego , innych  dokumentów  określających  obroty zysk oraz zobowiązania i należności  - za okres nie  dłuższy  niż ostatnie 2 lata  obrotowe (2004,2005) , a jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest krótszy  - za ten okres.

15)- informacja banku , w którym wykonawca   posiada  podstawowy rachunek  bankowy , potwierdzająca  wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność  kredytową  wykonawcy , wystawiona nie wcześniej niż   6 miesięcy przed upływem  terminu  składania ofert.

16) polisa lub inny dokument  ubezpieczenia  potwierdzający ,ze wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej .

 

 17)Jeżeli wykonawca  ma siedzibę  lub miejsce   zamieszkania  poza terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej , zamiast dokumentów , o których  mowa §   1 ust 1 pkt 1,5,6 „Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów  z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  publicznego  jakich  może żądać  zamawiający od wykonawcy (DZ.U Nr 71 poz 645)  składa   dokument  lub dokumenty  wystawiane  zgodnie z prawem kraju, w którym  ma      siedzibę lub miejsce zamieszkania  potwierdzające  odpowiednio , że

- nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie ogłoszono  upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się  o zamówienie

- nie zalega z uiszczeniem podatków ,opłat  lub składek  na  ubezpieczenie społeczne  lub zdrowotne  albo, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty  zaległych  płatności lub wstrzymanie  w całości  wykonania decyzji  właściwego organu.

18) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce  zamieszkania  nie wydaje  się  powyższych  dokumentów o których mowa w ust 1 oraz  w §1 ust 1 pkt 4   cyt. rozporządzenia zastępuje się je dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed notariuszem , właściwym  organem sądowym, administracyjnym  albo organem  samorządu zawodowego lub gospodarczego  odpowiednio  kraju  pochodzenia osoby  lub kraju , w którym  wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania.

19) W przypadku  wykonawców ubiegających  się wspólnie  o udzielenie zamówienia w/w dokumenty w pkt  3,4,7  składa każdy  z wykonawców oddzielnie .

20)  wzór umowy – który po podpisaniu   wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym  winien być załączony   do oferty ( zgodnie z formularzem  załączonym do materiałów)

21) wypełniony kosztorys ofertowy –(kosztorys załączony do materiałów)

 Dokumenty o których mowa w pkt. 4,5,6,7,8,9,13,14 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem .

__________________________________________________________________________________

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony           X                                         

Przetarg ograniczony                                                          

Negocjacje z ogłoszeniem        

 

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia  w spisie BZP

Nr poz.   z // (dd/mm/rrrr)

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba                      lub:               Minimum   /   Maksimum   

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

     A)   X Najniższa cena    

lub

     B)   Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

 

1.        _________________________________________________________ - ____ %

2.        _________________________________________________________ - ____ %

3.        _________________________________________________________ - ____ %

4.        _________________________________________________________ - ____ %

5.        _________________________________________________________ - ____ %

6.        _________________________________________________________ - ____ %


 

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do            23.05.2006 (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy ) 70 zł .

 W przypadku  przekazywania SIWZ za pomocą poczty dodatkowo koszty przesyłki pocztowej .

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

23.05.2006 (dd/mm/rrrr)     

Godzina  10:00  (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do   //  (dd/mm/rrrr)     lub    miesięcy i/ lub 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data   23.05.2006  (dd/mm/rrrr)                               Godzina  10:15 (gg:mm)

Miejsce Urząd Gminy w Olszance , pokój nr  9

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE   X      TAK    

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia__________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 

V.2) Data wysłania ogłoszenia  23.03.2006  (dd/mm/rrrr)

 


ZAŁĄCZNIK A

 

 

1.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

 

Nazwa

 

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres

 

 

Kod pocztowy

Miejscowość

 

 

Województwo

Telefon

 

 

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

 

Adres internetowy (URL)

 

1.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

Nazwa

 

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

 

 

 

Adres

 

 

Kod pocztowy

Miejscowość

 

 

Województwo

Telefon

 

 

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

 

Adres internetowy (URL)

 

1.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

Nazwa

 

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

 

 

 

Adres

 

 

Kod pocztowy

Miejscowość

 

 

Województwo

Telefon

 

 

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

 

Adres internetowy (URL)

 

 

 

 

 

  

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML