Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr WG-VIII-29/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

Zarządzenie Nr WG – VIII –29/2020

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.  869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 24 670,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dostosowuje się plany finansowe jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2   do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2020.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska


Załączniki:


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG – VIII –29/2020

z dnia 11 marca 2020 roku

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

750

 

 

Administracja publiczna

21 670,19

 

75095

 

Pozostała działalność

21 670,19

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 670,19

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

3 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

-24 670,19

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

-24 670,19

 

4810

Rezerwy

-24 670,19

RAZEM

0,00

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG – VIII –29/2020

z dnia 11 marca 2020 roku

Dostosowanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Olszanka

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

750

 

 

Administracja publiczna

21 670,19

 

75095

 

Pozostała działalność

21 670,19

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 670,19

 

Urząd Gminy Olszanka

19 670,19

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

Urząd Gminy Olszanka

2 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

3 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

Urząd Gminy Olszanka

3 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

-24 670,19

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

-24 670,19

 

4810

Rezerwy

-24 670,19

 

Urząd Gminy Olszanka

-24 670,19

RAZEM

0,00

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska


Uzasadnienie


Załącznik Nr 1

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 24 670,19 zł przeznacza się na zakup płynów dezynfekujących, masek medycznych oraz innych środków służących do ochrony pracowników Urzędu Gminy, pracowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych a także wyposażenie budynków w niezbędne materiały (np. skrzynki podawcze) w związku z  rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2, zgodnie z zaleceniami GIS i Ministerstwa Zdrowia.

Załącznik Nr 2

Dostosowanie planów finansowych w wydatkach jednostek budżetowych Gminy Olszanka.

 

Wójt Gminy Olszanka

 

/-/ Aneta Rabczewska

 

Wersja XML