Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr WG-VIII-20 /2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

Zarządzenie Nr WG – VIII –  20 /2020

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 12 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz  § 14 Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dostosować plany finansowe jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2020.

 

Załączniki:

 1. DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG – VIII –20 :2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 lutego 2020 roku .docx
 2. DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG – VIII – 20 :2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 lutego 2020 roku .docx

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

 1. Przeniesienia w dziale Oświata i wychowanie (801) dotyczą zabezpieczenia środków budżetowych na:
  1. opłatę za przeprowadzenie czynności kontrolnych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu w Publicznym Zespole Szkolno-  Przedszkolnym w Przylesiu,
  2. zapłatę  średniej z godzin ponadwymiarowych w okresie urlopu wypoczynkowego nauczycieli  w Publicznym Zespole Szkolno-  Przedszkolnym   w Jankowicach Wielkich.
 2. Przeniesienia w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) dotyczą zabezpieczenia środków budżetowych na remont ogrodzenia zbiornika retencyjnego w Przylesiu oraz na konieczność wykonania monitoringu terenu Gminy Olszanka.
 3. Przeniesienia w dziale Pomoc społeczna (852) oraz w dziale  Rodzina (855)  podyktowane są potrzebą zabezpieczenia środków na opłacenie usług telefonicznych, zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS oraz szkolenie.

Załącznik Nr 2

 1. Dostosowanie planów finansowych w wydatkach jednostek budżetowych Gminy  Olszanka.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

Wersja XML