Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr WG-VIII-25-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.02.2020 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych

ZARZĄDZENIE NR WG-VIII-25/2020

WÓJTA GMINY OLSZANKA

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych  w Gminie Olszanka w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2019 r,. poz.1541) § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. nr 16 poz. 152); § 10 ust. 1 pkt 5 i § 11 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829); § 5 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 8, § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 152 poz. 1599, z późn. zm.) oraz Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Opolskiego na lata 2017 – 2026, zarządza się
co następuje.

§ 1

Zasadniczym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2020 roku będzie „Przygotowanie podległych osób oraz jednostki organizacyjne do opracowania kolejnej edycji dokumentacji planowania operacyjnego w Gminie. Ponadto kontynuacja przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych (grup operacyjnych), wchodzących w skład stanowiska kierowania do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie gminy. Pomocniczym celem jest wypracowanie właściwego dla współczesnych zagrożeń modelu pracy zespołów wchodzących w skład stanowiska kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz zgranie elementów systemu obronnego, w szczególności zapewniającego sprawne współdziałanie z organami administracji wojskowej na terenie gminy.

§ 2

W związku z powyższym wprowadza się do użytku służbowego:

  1. „Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Olszanka w 2020 r.”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. „Wytyczne Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2020 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie gminy Olszanka w 2020 roku”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
  3. „Plan szkolenia obronnego gminy Olszanka na 2020 rok”, stanowiący załącznik nr do zarządzenia.

§ 3

Załączniki są wyłączone ze zbioru zarządzeń Wójta i znajdują się w na stanowisku pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

§ 4

Plan szkolenia obronnego gminy Olszanka na 2020 r. opracowany w oparciu o Wytyczne Wojewody Opolskiego i Starosty Brzeskiego, należy uzgodnić w zakresie tematów i terminów z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie określonym w harmonogramie uzgodnień, po wcześniejszej konsultacji z Wydziałem. 

§ 5

Koordynację, nadzór i wykonanie zarządzenia w odpowiednich zakresach wynikających z § 2 powierza się Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.        

§ 6

Traci moc zarządzenie nr WG-VIII-27/2019 WÓJTA GMINY OLSZANKA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Olszanka w 2019 roku.                                                                                                                                  

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

 (-) Aneta RABCZEWSKA

 

Wersja XML