Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"

 

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 21-01-2019 PDFOgłoszenie o zamówieniu - usługi nr 505472-N-2019 z dnia 21.01.2019.pdf
2. 21-01-2019 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 21-01-2019 DOCXZał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
4. 21-01-2019 PDFZał. nr 1 do SOPZ.pdf
5. 21-01-2019 PDFZał. nr 2 do SOPZ.pdf
6. 21-01-2019 DOCXZał. nr 3 do SOPZ.docx
7. 21-01-2019 PDFZał. nr 4 do SOPZ - Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r..pdf
8. 21-01-2019 DOCXZał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
9. 21-01-2019 DOCXZał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
10. 21-01-2019 DOCXZał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
11. 21-01-2019 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
12. 21-01-2019 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
13. 21-01-2019 DOCXZał. nr 7 do SIWZ- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy..docx
14. 21-01-2019 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.docx
15. 28.01.2019 DOCXOgłoszenie nr 540016964 o zmianie ogłoszenia.docx
16. 28.01.2019 DOCXZmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28.01.2019 r..docx
17. 30-01-2019 PDFInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.pdf
18. 11-02-2019 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
19. 20.02.2019 PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Wersja XML