Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 1, 2, 3"

Ogłoszenie nr 506027-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Gmina Olszanka: Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 1, 2, 3

 

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 16-01-2018 DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 506027.docx
2. 16-01-2018 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 16-01-2018

Zał. Nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy

4. 16-01-2018 PDFSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Zał. nr 2 do SIWZ.pdf
5. 16-01-2018 PDFPrzedmiar robót - Zał. nr 3 do SIWZ.pdf
6. 16-01-2018 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
7. 16-01-2018 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
8. 16-01-2018 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
9. 16-01-2018 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
10. 16-01-2018 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
11. 16-01-2018 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
12. 16-01-2018 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
13. 16-01-2018 DOCXZał. nr 11 do SIWZ-Wzór umowy.docx
14. 16-01-2018 DOCZał. do wzoru umowy - oświadczenie-gwarancyjne.doc
15. 01.02.2018 PDFInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - droga 7 - odcinkowa.pdf
16. 22-02-2018 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - droga 7- odcinkowa Krzyżowice.pdf
17. 14.03.2018 PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja 7 - odcinkowej drogi wewnętrznej.pdf

 

Wersja XML