Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony:"Udzielenie Gm. Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r..."

Ogłoszenie nr 613759-N-2017 z dnia 2017-11-09 r

Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”

 1. DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 613759.docx
 2. DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
 3. PDFRb-27S III kwartał 2017.pdf
 4. PDFRb-27S za 2016 rok.pdf
 5. PDFRb-28S III kwartał 2017.pdf
 6. PDFRb-28S za 2016 rok.pdf
 7. PDFRb-N III kwartał 2017.pdf
 8. PDFRb-N za 2016 rok.pdf
 9. PDFRb-NDS za 2016 rok.pdf
 10. PDFRb-NDS za III kw.2017.pdf
 11. PDFRb-Z III kwartał 2017.pdf
 12. PDFRb-Z za 2016 rok.pdf
 13. PDFSprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2016 rok.pdf
 14. PDFUchwała Rady Gminy Olszanka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok.pdf
 15. PDFUchwała Rady Gminy Olszanka w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
 16. PDFUchwała Rady Gminy Olszanka w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-166-2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku.pdf
 17. PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.pdf
 18. PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Olszanka.pdf
 19. PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Olszanka..pdf
 20. PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.pdf
 21. PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Olszanka.pdf
 22. PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2016 rok.pdf
 23. PDFWieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olszanka na lata 2017-2030.pdf
 24. PDFZaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS.pdf
 25. PDFZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – Gmina Olszanka.pdf
 26. PDFZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – Urząd Gminy Olszanka.pdf
 27. PDFZobowiązania finansowe Gminy Olszanka na dzień 30.09.2017 r.pdf
 28. DOCXOdpowiedź na zapytanie.docx
 29. PDFOpinia RIO do wykonania budżetu za I półrocze 2017..pdf
 30. DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500057405.docx
 31. DOCXZmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.docx
 32. DOCXOdpowiedź na zapytanie z dnia 14.11.2017.docx
 33. DOCXOdpowiedź na zapytanie z dnia 15.11.2017 r..docx
 34. DOCXII Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.docx
 35. PDFRb-Z za 2015r.pdf
 36. PDFRb-NDS za 2015.pdf
 37. PDFRb-N za 2015r.pdf
 38. PDFRb-28S za 2015r.pdf
 39. PDFRb-27S za 2015.pdf
 40. DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
 41. DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx
 42. DOCXOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500002978 - kredyt.docx
Wersja XML