Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"

Ogłoszenie nr 586890-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.

Gmina Olszanka: Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach

 

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 12-09-2017 DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 586890.docx
2. 12-09-2017 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 12-09-2017

Zał. Nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy

4. 12-09-2017 PDFSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Zał. nr 2 do SIWZ.pdf
5. 12-09-2017 PDFPrzedmiar robót - Zał. nr 3 do SIWZ.pdf
6. 12-09-2017 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
7. 12-09-2017 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
8. 12-09-2017 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
9. 12-09-2017 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
10. 12-09-2017 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
11. 12-09-2017 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
12. 12-09-2017 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
13. 12-09-2017 DOCXZał. Nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.docx
14. 12-09-2017 DOCZał. do wzoru umowy - oświadczenie-gwarancyjne.doc
15. 28-09-2017 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
16. 02-10-2017 DOCXZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx

 

Wersja XML