Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty złożone w 2014 roku

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r. poz. 118, zmiana: Dz. U z 2014 r. poz. 1146) podaję do wiadomości złożoną przez Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Olszance ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 cyt. ustawy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP , na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ,  można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty .  Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka, pok. Nr 6

 

Olszanka, dnia 08.12.2014 r.

 Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

PDFOferta realizacji zadania publicznego - zadanie w zakresie kultury i sportu.pdf


DOCInformacja o zawartej umowie na realizację zadania publicznego.doc

Wersja XML