Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty złożone w 2011 roku

 

 

                                                                                 Ogłoszenie
Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) podaję do wiadomości złożoną przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu ofertę na realizację zadania publicznego.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 cyt. ustawy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP , na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ,  można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty .  Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka, pok. Nr 6
Olszanka, dnia 21 październik 2011r
 
                                                                                                                            Wójt Gminy Olszanka
                                                                                                                            /-/ Aneta Rabczewska

 PDFOferta na realizację zadania publicznego.pdf
 

Wersja XML