Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.

Wykaz Zarządzeń Wójta z 2014 r.

Lp. Treść dokumenu
1. PDFZarządzenie Nr UG-1-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Olszance zs. w Krzyżowicach do wydawania dec. adm. w spr. dodatku mieszkaniowego.pdf
2. PDFZarządzenie Nr UG-2-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Olszanka.pdf
3. PDFZarządzenie Nr UG-3-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Olszanka w 2014 roku.pdf
4. PDFZarządzenie Nr UG-4-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie Instrukcji sprawozdawczości.pdf
5. PDFZarządzenie Nr UG-5-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf
6. PDFZarządzenie Nr UG-6-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf
7. PDFZarządzenie Nr UG-7-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku w URzędzie Gminy Olszanka.pdf
8. PDFZarządzenie Nr UG-8-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie odwołania Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf
9. PDFZarządzenie Nr UG-9-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zm. Uchwały Nr XLI-266-2013 RG Olszanka z dnia 18 gr. 2013 roku w sprawie uchwalenia budż.Gm. Olszanka na 2014 r..pdf
10. PDFZarządzenie Nr UG-10-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf
11. PDFZarządzenie Nr UG-11-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do wyd. zaśw. o prawie do głosownaia w wyborach do PE zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..pdf
12. PDFZarządzenie Nr UG-12-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania pełnomocnictwa do głosownaia w wyborach do PE zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..pdf
13. PDFZarządzenie Nr UG-13-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 05 maja 2014 r. w spr. pow. komisji odb. końc. zad. inwest. pn. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez modernizację pomieszczenia i zakup urządzeń....pdf
14. PDFZarządzenie Nr UG-14-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 maja 2014 r. w spr. upważ. kierownika GOPS w Olsz. do prowadzenia post. w spr. o zasiłki dla opiekunów, a także do wyd. w tych spr.dec. adm. .pdf
15. PDFZarządzenie Nr UG-15-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 maja 2014 r. w spr. powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych kategorii B przechowywanych w Archiwum Zakładowum UG Olszanka.pdf
16. PDFZarządzenie Nr UG-16-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 czerwca 2014 r. w spr. upoważnienia prac. GOPS w Olszance zs w Krzyżowicach do prowadzenia spraw zw. z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.pdf
17. PDFZarządzenie Nr UG-17-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 czerwca 2014 r. w spr. upoważnienia prac. GOPS w Olszance zs w Krzyżowicach do prowadzenia spraw zw. z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.pdf
18. PDFZarządzenie Nr UG-18-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 4 sierpnia 2014 r. w spr. opracowania projektu budżetu Gminy Olszanka na 2015 rok.pdf
20. PDFZarządzenie Nr UG-20-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 września 2014 r. w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 r..pdf
22. PDFZarządzenie Nr UG-22-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 października 2014 r. w spr. zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf
23. PDFZarządzenie Nr UG-23-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 października 2014 r. w spr. powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf
24. PDFZarządzenie Nr UG-24-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 października 2014 r. w spr. upoważ. do sporządz. aktów pełn. do głos. w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj. i rad dziel. m.st.W-wy.pdf
25. PDFZarządzenie Nr UG-25-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 października 2014 r. w spr. zmiany zarządzenia Nr UG-18-2012 w sprawie powołania zespołu do spraw przyjęcia oraz komisji likwidacyjnej środ. trw.pdf
27. PDFZarządzenie Nr UG-27-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2014 r. w spr. zmiany zarządzenia nr UG-19-2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf
28. PDFZarządzenie Nr UG-28-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2014 r. w spr. zmiany zarządzenia nr UG-23-2014 w sprawie powołania zespołów spisowych.pdf
29. PDFZarządzenie Nr UG-29-2014 Wójta Gminy Olszanka.pdf
30. PDFZarządzenie Nr UG-30-2014 Wójta Gminy Olszanka.pdf
31. PDFZarządzenie Nr UG-31-2014 Wójta Gminy Olszanka.pdf

 

Wersja XML