Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego Urząd Gminy Olszanka informuje o uprawnieniach dla potrzeb osób niepełnosprawnych:

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 25 maja 2014 roku

GODZINY GŁOSOWANIA od 7:00 do 21:00

OKRĘG WYBORCZY Nr 12 (obejmujący województwo dolnośląskie i opolskie)

I. PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Olszanka ma prawo do uzyskiwania informacji o:

Powyższe informacje wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek (zawierający nazwisko i imię oraz adresu stałego zamieszkania ), telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej przekażą upoważnieni przez Wójta Gminy Olszanka pracownicy Urzędu Gminy Olszanka, tj:

Sekretarz Gminy - tel. 77 4129683; adres e-mail : sekretarz@olszanka.pl

Inspektor ds. Ewidencji Ludności – tel. 77 4129683; adres e-mail: el@olszanka.pl

II. PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010r Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny mogą głosować korespondencyjnie.

Dla celów głosowania korespondencyjnego Wójt Gminy Olszanka wyznaczył Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Pogorzeli z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli, Pogorzela 35, 49-332 Olszanka.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do 5 maja 2014r.

Zgłoszenia przyjmowane będą:

 1. ustnie - w Urzędzie Gminy Olszanka w pokoju nr 5 i 6 (parter),
 2. pisemnie na adres: Urząd Gminy Olszanka 49-332 Olszanka 16,
 3. telefaksem pod nr 77 4129683,
 4. w formie elektronicznej na adresy:

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię ( imiona) , imię ojca , datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru w Gminie Olszanka, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wzór pomocniczy Zgłoszenia - DOCZgłoszenie głosowania korespondencyjnego.doc

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może żądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy Olszanka pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

Wyborca głosujący korespondencyjnie po oddaniu głosu, kartę do głosowania wkłada do „koperty na kartę do głosowania”, którą zakleja. Zaklejoną kopertę , łącznie z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem z określeniem miejscowości i daty, wkłada do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania , niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniana przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Pogorzeli, Świetlica Wiejska w Pogorzeli 35a, 49-332 Olszanka,

Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej , w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania.

Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr Nr 1 w Pogorzeli, Świetlica Wiejska w Pogorzeli 35, 49-332 Olszanka,  jako komisji wyznaczonej w Gminie Olszanka dla celów głosowania korespondencyjnego.

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, maja prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do Wójta Gminy Olszanka o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, najpóźniej do dnia 15 maja 2014 roku.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszanka w pokoju nr 5 lub pobrać z strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanka - PDFWniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.pdf

Do wniosku należy dołączyć:

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia 23 maja 2014 r. wyborca musi złoży stosowne oświadczenie w Urzędzie Gminy Olszanka lub doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można w Urzędzie Gminy Olszanka: u Sekretarz Gminy - pokój nr 6 i Inspektora ds. Ewidencji Ludności – pokój nr 5 oraz pod nr telefonu 77 4129683.

GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej do dnia 12 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy Olszanka w pokoju nr 5 – Ewidencja Ludności.

W Gminie Olszanka 2 lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.:

GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE’A

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłosić do Urzędu Gminy Olszanka w terminie do dnia 12 maja 2014 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w pokoju nr 5 - Ewidencja Ludności, pisemnie na adres Urzędu Gminy Olszanka 49-332 Olszanka 16, telefaksem na nr 77 4129683 lub w formie elektronicznej na adresy : el@olszanka.pl oraz sekretarz@olszanka.pl.

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania.

KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia.

Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Komisja jest obowiązana na prośbę wyborcy niepełnosprawnego do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Wersja XML