Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 I. Podstawa prawna:

art. 127 ust. 1 oraz art. 128,133 i 134  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.461).

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym – Sekretariat UG
Sprawy merytorycznie załatwia:
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych, I piętro, pok. 13
Telefon kontaktowy 77 412 96 82 wew. 119
e-mail: gcr@olszanka.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

DOCWniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.doc

Załączniki (w zależności od sytuacji):

Do wglądu:

IV. Opłaty:

Nie pobiera się.

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, a w sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Dodatkowe informacje:

Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę?

Osoba, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej – żołnierz lub uprawniony członek rodziny składa wniosek do Wójta Gminy, wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 3.
Wójt Gminy wydaje decyzję o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania - żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, wraz z uzasadnieniem i za pokwitowaniem zainteresowanym stronom.

VIII. Tryb odwoławczy:

Żołnierz oraz osoba z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Wersja XML