Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2013 rok

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolski Wojewódzki Inspeltorat Ochrony Srodowiska
Termin kontroli: 20.11.2013 r. - 30.12.2013r. (z przerwami)
Temat kontroli: Ochrona środowiska - dot. oczyszczalni ścieków w Ptakowicach
Ustalenia kontroli: PDFZarządzenie pokontrolne.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Opolu
Termin kontroli: 01.07.2013r. - 22.07.2013r.
Temat kontroli: Egzekwowanie przez Gminę Olszanka należytego zadania inwestycyjnego Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
Ustalenia kontroli: PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 10 lipca 2013r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Termin kontroli: 11.06.2013r. - 28.06.2013r.
Temat kontroli: Kobntrola doraźna - "Remont drogi gminnej w m. Czeska Wieś" w latach 2008-2011
Ustalenia kontroli: Protokół oględzin
PDFWystąpienie pokontrolne z sierpnia 2013r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolski Urząd Wojewódzki
Termin kontroli: 13.06.2013r. - 14.06.2013r.
Temat kontroli: Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
Ustalenia kontroli: PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 10.07.2013r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli: 09.05.2013r.
Temat kontroli: Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie stanu, ewidencji i zabezpieczenia materiałów archiwalnych
Ustalenia kontroli: Protokół kontroli
PDFZalecenia pokontrolne z dnia 14.05.2013r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 19.04.2013r. - 22.04.2013r.
Temat kontroli: Wizytacja w miejscu na zlecenie - kontrola wniosku o płatność
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych nr 08-321-40-2013.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Termin kontroli: 16.04.2013r.
Temat kontroli: Kontrola w zakresie realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-16-079/11-00 pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Olszanka"
Ustalenia kontroli: PDFInformacja pokontrolna z dnia 06.05.2013r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolski Urząd Wojewódzki
Termin kontroli: 04.02.2013r. - 07.03.2013r.
Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu PRacy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz realizację zadań dotyczących postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Ustalenia kontroli: PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 17 kwietnia 2013r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 04.04.2013r. - 05.04.2013r.
Temat kontroli: Wizytacja w miejscu na zlecenie - kontrola wniosku o płatność
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych nr 08-413-34-2013.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Termin kontroli: 06.03.2013r. - 26.04.2013r.
Temat kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2010 - 2011 i 2013
Ustalenia kontroli: PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 25.06.2013r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Starostwo Powiatowe w Brzegu - Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
Termin kontroli: 21.12.2012r.
Temat kontroli: Ocena przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działań szefa OC gminy
Ustalenia kontroli: Protokół z kontroli
PDFWnioski pokontrolne z dnia 07.01.2013r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Termin kontroli: 01.02.2013r. - 03.03.2013r.
Temat kontroli: Prawna ochrona pracy, w tym bhp
Ustalenia kontroli: Protokół z kontroli
PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 15.02.2013r..pdf
Wersja XML