Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.

 Wykaz Zarządzeń Wójta z 2013r.

 

Lp. z dnia w sprawie: plik do pobrania
1.  07.01.2013  zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

PDFWG-VI-1-2013.pdf

2.  07.01.2013  uchwalenia budżetu w szczegółowości - dział, rozdział, paragraf na podstawie planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2013 rok PDFWG-VI-2-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-2-2013 z dnia 07.01.2013 r..doc
3.  23.01.2013  dokonania przeglądów budynków użyteczności publicznej oraz budynków będących włąsnością Gminy olszanka pod względem zalegania śniegu na dachach PDFWG-VI-3-2013.pdf
4.  30.01.2013  zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-4-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-4-2013 z dnia 30.01.2013 r..doc
5.  30.01.2013 otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania realizacji zadania

PDFWG-VI-5-2013.pdf

6. 31.01.2013 przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Olszankce z/s w Czeskiej Wsi z budżetu gminy dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców w 2013 roku

PDFWG-VI-6-2013.pdf

7.  31.01.2013  zmiany Zarządzenia Nr WG-VI-12/2012 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządzczej w Urzędzie Gminy Olszanka

PDFWG-VI-7-2013.pdf

8.  12.02.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-8-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-8-2013 z dnia 12.02.2013 r..doc
9.  20.02.2013  powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku

PDFWG-VI-9-2013.pdf

10.  28.02.2013 ogłoszenia I ustnego przetargu ograniczonego na najem nieruchomości na okres 10 lat stanowiącej włąsność Gminy Olszanka - lokal użytkowy położony w Ośrodku Zdrowia w Olszance PDFWG-VI-10-2013.pdf
11.  08.03.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-11-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-11-2013 z dnia 08.03.2013 r..doc
12.  14.03.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-12-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-12-2013 z dnia 14.03.2013 r..doc

13.  25.03.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-13-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-13-2013 z dnia 25.03.2013 r..doc
14.  25.03.2013 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tanowiących własność Skarbu Państwa PDFWG-VI-14-2013.pdf
15.  25.03.2013 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy tj. lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 122a, postawionego na działce nr 280/6 w Przylesiu

PDFWG-VI-15-2013.pdf

16.  02.04.2013 upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśłeń wpisów w rejestrrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Olszanka oraz wydawania urzędowo poświadczonych odpisów z rejstru instytucji kultury PDFWG-VI-16-2013.pdf
17.  15.04.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-17-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-17-2013 z dnia 15.04.2013 r..doc
18.  26.04.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-18-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-18-2013 z dnia 26.04.2013 r..doc
19.  29.04.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-19-2013.pdf
20.  30.04.2013 zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-20-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-20 z dnia 30.04.2013.doc
21.  15.05.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013r. PDFWG-VI-21-2013.pdf
22.  20.05.2013  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013r.

PDFWG-VI-22-2013.pdf

23.  20.05.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-23-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-23-2013 z dnia 20.05.2013 r..doc
24.  29.05.2013  zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-24-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-24-2013.doc

25.  03.06.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-25-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-25-2013 z dnia 03.06.2013 r..doc
26. 05.06.2013 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępownaia o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 PDFWG-VI-26-2013.pdf

27. 11.06.2013 powołania Komisji Konkursowej do zaopiniownaia złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomani w 2013 roku  PDFWG-VI-27-2013.pdf
28.  11.06.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-28-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-28-2013 z dnia 11.06.2013 r..doc
29.  13.06.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-29-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-29-2013 z dnia 13.06.2013 r..doc

30.  18.06.2013 powołania Komisji Konkursowej do zaopiniownaia złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarownia czasu wolnego dziaci i młodzieży poprzez utworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku tj. placów zabaw i zielonych siłowni

 PDFWG-VI-30-2013.pdf

31.  26.06.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-31-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-31-2013 z dnia 26.06.2013 r..doc

32.  27.06.2013  zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-32-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-32-2013 z dnia 27.06.2013.doc
33.  27.06.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-33-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-33-2013 z dnia 27.06.2013 r..doc
34.  28.06.2013 kontroli i rozliczenia dotacji udzielonych na zadania publiczne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych  PDFWG-VI-34-2013.pdf
35.  17.07.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-35-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-35-2013 z dnia 17.07.2013r..doc

36.  01.08.2013 opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok  PDFWG-VI-36-2013.pdf
37.  02.08.2013 powołania komijsi egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani Marty Grabowskiej

 PDFWG-VI-37-2013.pdf

38.  02.08.2013 powołania komijsi egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani Magdaleny Siedleckiej

PDFWG-VI-38-2013.pdf

39.  02.08.2013 powołania komijsi egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Mańki-Nowak

 PDFWG-VI-39-2013.pdf

40.  02.08.2013 powołania komijsi egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Pani Magdaleny Litwiniuk-Winnik  PDFWG-VI-40-2013.pdf
41.  05.08.2013 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczbniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna"

 PDFWG-VI-41-2013.pdf

42.  06.08.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-42-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-42 z dnia 9 sierpnia 2013r..doc

43.  06.08.2013 zmiany Zarządzenia Nr WG-VI-6/2013 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Olszankce z/s w Czeskiej Wsi z budżetu gminy dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców w 2013 roku

 PDFWG-VI-43-2013.pdf

44.  06.08.2013 przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Olszankce z/s w Czeskiej Wsi z budżetu gminy dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców w 2013 roku

PDFWG-VI-44-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-44 z dnia 31.01.2013 .doc

45.  08.08.2013 przeglądu sprzętu OC w celu przeprowadzenia ewentualnej likwidacji  PDFWG-VI-45-2013.pdf
46.  14.08.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-46-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-46 z dnia 14 sierpnia 2013 roku.doc

47.  22.08.2013 Planu Obrony Cywilnej Gminy Olszanka  PDFWG-VI-47-2013.pdf
48.  23.08.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-48-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-48-2013 z dnia 23.08.2013 r..doc
49.  23.08.2013 powołania Komisji Przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka i zbyciu prawa do użytkownia wieczystego nieruchomości stanowiących włąsność Skarbu Państwa

 PDFWG-VI-49-2013.pdf

50.  28.08.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-50-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-50-2013 z dnia 28.08.2013 r..doc

51.  03.09.2013 ogłoszenia I ustego przetargu niegraniczonego na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Olszanka z przeznaczeniem na role

 PDFWG-VI-51-2013.pdf

52.  03.09.2013 zmiany Zarządzenia Nr WG-VI-87/2012 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 PDFWG-VI-52-2013.pdf

53.  04.09.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok  PDFWG-VI-53-2013.pdf
54.  16.09.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok  PDFWG-VI-54-2013.pdf
55.  17.09.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-55-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-55 z dnia 17 września 2013r..doc
56.  30.09.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

 PDFWG-VI-56-2013.pdf

57.  01.10.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-57-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-57-2013 z dnia 01.10.2013 r..doc
58.  01.10.2013 zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-58-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-58 z dnia 1.10.2013r.doc

59.  07.10.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-59-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-59 z dnia 7 październik 2013r..doc
60.  09.10.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-60-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-60 z 9 października 2013r..doc

61.  15.10.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-61-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-61 z dnia 15 października 2013r..doc
62.  15.10.2013 powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFWG-VI-62-2013.pdf

63.  18.10.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-63-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-63 z dnia 18 października 2013r..doc
64.  22.10.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-64-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-64-2013 z dnia 22.10.2013 r..doc
65.    

 

66. 25.10.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-66-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-66 z dnia 25 psździernika 2013r..doc
67.  31.10.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-67-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-67 z dnia 31 października 2013r..doc

68.  31.10.2013 zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-68-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia nr WG-VI-68 z dnia 31 października 2013r..doc

69.  05.11.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-69-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-69-2013 z dnia 05.11.2013 r..doc

70.  13.11.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

 PDFWG-VI-70-2013.pdf

71.  15.11.2013 przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

 PDFWG-VI-71-2013.pdf

72.  18.11.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-72-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-72 z dnia 18 listopada 2013r..doc
73.  20.11.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-73-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-73 z dnia 20 listopada 2013r..doc
74.  26.11.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-74-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-74 z dnia 26 listopada 2013r..doc

75.  29.11.2013  zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-75-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-75 z dnia 29 listopada 2013r.doc

76.

 02.12.2013

zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-76-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-76 z dnia 2 grudnia 2013r.doc

77.  05.12.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-77-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-77 z dnia 5 grudnia 2013r.doc
78.  09.12.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-78-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-78 z dnia 9 grudnia 2013r. .doc

79.  13.12.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-79-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-79 z dnia 13 grudnia 2013r. .doc
80.  19.12.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-80-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-80 z dnia 19 grudnia 2013r. .doc

81.  18.12.2013  zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok PDFWG-VI-81-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-81 z dnia 18 grudnia 2013r.doc
82.  30.12.2013 zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy olszanka z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok

PDFWG-VI-82-2013.pdf
DOCZałącznik do zarządzenia Nr WG-VI-82 z dnia 30 grudnia 2013r. .doc

83.  30.12.2013 ustalenia opłat za wynajem sal lekcyjnych w obiektach szkolnych zarządzanych przez Gminę Olszanka PDFWG-VI-83-2013.pdf

 

Wersja XML