Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku

DOCUchwała Nr XXXVI-224-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.01.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XXXVI-224-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.01.2010r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.doc

DOCUchwała Nr XXXVI-225-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.01.2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2010.doc

DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI-225-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.01.2010r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2010.doc

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI-225-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.01.2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2010.doc

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVXI-225-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.01.2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2010.doc

DOCUchwała Nr XXXVI-226-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.01.2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2010.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XXXVI-226-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.01.2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2010.doc

PDFUchwała Nr XXXVI-227-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.01.2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka.pdf

DOCUchwała Nr XXXVI-228-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.10.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-8-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 06.12.2006r..doc

PDFUchwała Nr XXXVI-229-2010 Rady Gminy Olszanka z dn 29.01.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009.pdf
 

DOCUchwała Nr XXXVII-230-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r..doc

DOCUchwała Nr XXXVII-231-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 26.02.2010r. w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia.doc

DOCRozdział 1.doc

DOCRozdział 2.doc

DOCRozdział 3.doc

DOCRozdział 4.doc

DOCRozdział 5.doc

DOCRozdział 6.doc

DOCRozdział 7.doc

PDFRozdział 8.pdf

DOCRozdział 9.doc

DOCRozdział 10.doc

DOCRozdział 11.doc

JPEGEnergetyka GPZ.jpeg

JPEGGazociągi wysokiego ciśnienia.jpeg

JPEGGPZ Przylesie.jpeg

JPEGŹródła energii odnawialnej.jpeg

DOCUchwała Nr XXXVII-232-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 26.02.2010r. w sprawie opinii dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego.doc

DOCUchwała Nr XXXVIII-233-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.03.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka.doc

PDFUchwała Nr XXXVIII-234-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.03.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.pdf

DOCUchwała Nr XXXVIII-235-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Olszanka środków stanowiących fundusz sołecki.doc

DOCUchwała Nr XXXVIII-236-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.03.2009r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr XXXVIII-237-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.03.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-7-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 06.12.2006r..doc

DOCUchwała Nr XXXVIII-238-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.03.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-8-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 06.12.2006r..doc

DOCUchwała Nr XXXVIII-239-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.03.2010r. w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.DOC

DOCUchwała Nr XXXIX-240-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.04.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka.doc

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX-240-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.04.2010r..pdf

DOCUchwała Nr XXXIX-241-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.04.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2009 rok.doc

PDFUchwała Nr XXXIX-242-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.04.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r..pdf

DOCUchwała Nr XXXIX-243-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.04.2010r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu ZGŚO w Opolu.doc

DOCUchwała Nr XXXIX-244-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.04.2010r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pogorzela.doc

DOCXUchwała Nr XXXIX-245-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.04.2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze..docx

PDFUchwała Nr XL-246-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 17.05.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r..pdf

PDFUchwała Nr XL-247-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 17.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsowości Jankowice Wielkie.pdf

PDFUchwała Nr XLI-248-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka.pdf

DOCUchwała Nr XLI-249-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r..doc

XLSZałącznik do Uchwały Nr XLI-249-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r.- wydatki majątkowe.xls

DOCZałącznik Nr 4 i 5 do Uchwały Nr XLI-249-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r..doc

DOCUchwała Nr XLI-250-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.doc

DOCUchwała Nr XLI-251-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc

DOCUchwała Nr XLI-252-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc

DOCUchwała Nr XLI-253-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r. w sprawie uchwalenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy Olszanka o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze.doc

PDFUchwała Nr XLI-254-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r..pdf

PDFUchwała Nr XLI-255-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-47-95 Rady Gminy w Olszance z dnia 10.02.1995r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. GOK w Olszance.pdf

PDFUchwała Nr XLI-256-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-188-2000 Rady Gminy w Olszance z dnia 5.10.2000r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Olszance.pdf

PDFUchwała Nr XLI-257-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24.06.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-81-95 Rady Gminy w Olszance z dnia 11.12.1995r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. ZEAS.pdf

DOCUchwała Nr XLII-259-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc

DOCUchwała Nr XLII-260-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy.doc

XLSZałącznik do Uchwały Nr XLII-260-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r..xls

DOCZałącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII-260-2010 Rady Gminy Olszanka z dn.20.09.2010r..doc

PDFUchwała Nr XLII-261-2010 Rady Gminy Olszanka z dn 20.09.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3. ust.pdf

PDFUchwała Nr XLII-262-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

DOCUchwała Nr XLII-263-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów inf. towarzyszących projektowi budżetu.doc

PDFUchwała Nr XLII-264-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowdzonych przez Gminę Olszanka.pdf

DOCUchwała Nr XLII-265-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.doc

DOCUchwała Nr XLII-266-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.09.2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.doc

DOCUchwała Nr XLII-267-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.doc

DOCUchwała Nr XLII-268-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.doc

DOCUchwała Nr XLII-269-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r. w sprawie udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.doc 

DOCUchwała Nr XLIII-270-2010 Rady Gminy Olszanka dn. 10.11.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009.doc

DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII-270-2010.doc

XLSZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII-270-2010.xls

PDFUchwała Nr XLIII-271-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.pdf

DOCZałącznik do Uchwały Nr XLIII-271-2010.doc

PDFUchwała Nr XLIII-272-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania.pdf

DOCUchwała Nr XLIII-273-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r. w sprawie udzielenia upoważanienia Wójtowi Gminy Olszanka do zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla in blanco.doc

DOCUchwała Nr XLIII-274-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r. w sprawie wyodrębnienia w budzecie Gminy Olszanka środków budżetowych do dyspozycji Sołectw.doc

PDFUchwała Nr XLIII-275-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r. w sprawie zmiany Statutu GOKiS.pdf

DOCUchwała Nr XLIII-276-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego działającego pn. ZGK w Olszance zs w Czeskiej Wsi.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XLIII-276-2010 Rady Gminy Olszankaz dnia 10.11.2010r..doc

DOCUchwała Nr XLIII-277-2010 Rady Gminy Olszankaz dn. 10.11.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XLIII-277-2010 Rady Gminy olszanka z dn. 10.11.2010r..doc

DOCUchwała Nr XLIII-278-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy Olszanka..doc

PDFUchwała Nr XLIII-279-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olszanka.pdf

PDFUchwała Nr XLIII-280-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi.pdf

DOCUchwała Nr I-1-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.12.2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr I-2-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.12.2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr I-3-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 02.12.2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr II-4-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2010r. w sprawie powołąnia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olszanka i wyboru Przewodniczącego Komisji Rerwizyjnej.doc

DOCUchwała Nr II-5-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2010r. w sprawie ustalenia przedmiotu działalności oraz składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr II-6-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2010r. w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach podróży służbowych wobec Przewodniczącego Rady Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr II-7-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr II-8-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.doc

XLSZałącznik do Uchwały Nr II-8-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2010r..xls

DOCZałącznik Nr 3 do uchwały Nr II-8-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2010r..doc

DOCUchwała Nr III-9-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009.doc

XLSZałącznik do Uchwały Nr III-9-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2010r.- wydatki majątkowe.xls

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr III-9-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2010r..doc

 DOCUchwała Nr III-10-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-99-2007 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.12.2007r..doc

DOCUchwała Nr III-11-2010 Rady Gminy Olszanka z dn.29.12.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-118-2008 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2008r..doc

DOCUchwała Nr III-12-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2010r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Olszanka do składu Rady Społecznej BCM w Brzegu.doc

 


 

Wersja XML