Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 19 lutego 2004 roku

RTFuchwała nr XIII-145-2004 w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczłałtem.rtf
DOCUchwała Rady Gminy Olszanka nr XIII-148-2004 w sprawie przystąpienia Gminy Olszanka do programu ODNOWA WSI w województwie opolskim
DOCUchwała Rady Gminy Olszankanr XIII-150-2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
DOCUchwała Rady Gminy Olszankanr XIII-150-2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
DOCUchwała Rady Gminy Olszanka nr XIII-151-2004 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2004
DOCzałącznik nr 1 do uchwały nr XIII-151-2004.doc
DOCzałącznik nr 2 do uchwały nr XIII-151-2004.doc
DOCzałącznik nr 3 do uchwały nr XIII-151-2004.doc
DOCUchwała Rady Gminy Olszankanr XIII-152-2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2004
DOCzałącznik do uchwały nr XIII-152-2004.doc

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 15 kwietnia 2004 roku

DOCUCHWAŁA Nr XIV /153/ 2004 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za rok 2003
DOCUchwała Nr XIV 156 2004 Rady Gminy w Olszance z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego
DOCUCHWAŁA Nr XIV 157 2004 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia Gminy Olszanka do programu Odnowa wsi w województwie opolskim.

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 15 czerwca 2004 roku

DOCUchwała Nr XV 164 2004 Rady Gminy w Olszancez dnia 15 czerwca 2004 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XIII 144 2004 Rady Gminy w Olszance z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
DOCUchwała Nr XV 165 2004 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 czerwca 2004 roku.w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Olszanka
DOCUCHWAŁA Nr XV 166 2004 Rady Gminy w Olszance z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
DOCUCHWAŁA Nr XV 171 2004 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Olszanka
DOCUCHWAŁA Nr XV 172 2004 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia Gminy Olszanka do Projektu eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
DOCUchwała Nr XV 177 2004 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 czerwca 2004 roku. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice
DOCUchwała Nr XV 178 2004 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie załatwienia skargi na działalność Kierownika GOPS w Olszance
DOCUchwała Nr XV 179 2004 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie załatwienia skarg na dziełalność Kierownika GOPS w Olszance
DOCUchwała Nr XV 180 2004 Rady Gminy Olszankaz dnia 15 czerwca 2004 roku.w sprawie podpisania porozumienia o partnerskiej współpracy z Gminą Česká Ves , Republika Czeska
DOCUchwała Nr XV 181 2004 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 czerwca 2004 roku. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 14 września 2004 roku

DOCUchwała Nr XVI-191-2004 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 września 2004 roku w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 30 listopada 2004 roku

DOCUchwała Nr XVIII 200 2004 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego gminy Olszanka
DOCUCHWAŁA Nr XVIII-201-2004 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
DOCUCHWAŁA NR XVIII-202-2004 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym
DOCUCHWAŁA Nr XVIII-203-2004 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
DOCUCHWAŁA Nr XVIII-204-2004 RG w Olszance z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności podatku ….

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 30 grudnia 2004 roku

DOCUchwała Nr XIX 219 2004 RG w Olszance z dnia 30.12.2004 roku w sprawie uchwalenia budzetu na rok 2005.doc
DOCZałącznik Nr 1 do uchwały RG w Olszance Nr XIX 219 2004 z dnia 30.12.2004r.doc
DOCZałącznik Nr 2 do uchwały RG w Olszance Nr XIX 219 2004 z dnia 30.12.2004r.doc
DOCZałącznik Nr 3 do uchwały RG w Olszance Nr XIX 219 2004 z dnia 30.12.2004r..doc
DOCZałącznik Nr 4 do uchwały RG w Olszance Nr XIX 219 2004 z dnia 30.12.2004r.doc
DOCZałącznik Nr 5 do uchwały RG w Olszance Nr XIX 219 2004 z dnia 30.12.2004r..doc
DOCZałącznik Nr 6 do uchwały RG w Olszance Nr XIX 219 2004 z dnia 30.12.2004r..doc
DOCZałącznik Nr 7 do uchwały RG w Olszance Nr XIX 219 2004 z dnia 30.12.2004r..doc
DOCZałącznik Nr 8 do uchwały RG w Olszance Nr XIX 219 2004 z dnia 30.12.2004r..doc
DOCZałącznik Nr 9 do uchwały RG w Olszance Nr XIX 219 2004 z dnia 30.12.2004r..doc
DOCZałącznik Nr 10 do uchwały RG w Olszance Nr XIX 219 2004 z dnia 30.12.2004r..doc
DOCZałącznik Nr 11 do uchwały RG w Olszance Nr XIX 219 2004 z dnia 30.12.2004r..doc
DOCUchwała Nr XIX 222 2004 RG Olszanka z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olszanka.doc
DOCUchwała Nr XIX 226 2004 RG w Olszance z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie: uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków


DOCUchwała Rady Gminy Olszanka nr XIII-151-2004 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2004

DOCUchwała Nr XV 164 2004 Rady Gminy w Olszancez dnia 15 czerwca 2004 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XIII 144 2004 Rady Gminy w Olszance z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

Wersja XML