Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty

 

Ogłoszenie o zamówieniu  DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
SIWZ + załączniki

 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

PDFElewacja frontowa - inwentaryzacja.pdf

PDFElewacja frontowa - projekt techniczny.pdf

PDFInformacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1.pdf

PDFInformacja dotycząca Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 2.pdf

PDFInstalacje sanitarne - opis techniczny.pdf

PDFMapa sytuacyjna.pdf

PDFProfil przyłącza kanalizacji sanitarnej.pdf

PDFProjekt architektoniczno - budowlany - część opisowa.pdf

PDFProjekt budowlany przyłącze kanalizacji sanitarnej.pdf

PDFProjekt wew. instalacji elektrycznej - opis techniczny.pdf

PDFRzut przyziemia - inwentaryzacja.pdf

PDFRzut przyziemia - plan instalacji elektrycznych.pdf

PDFRzut przyziemia - projekt techniczny 1.pdf

PDFRzut przyziemia - projekt techniczny 2.pdf

PDFRzut przyziemia - projekt techniczny.pdf

PDFSchemat instalacji elektrycznej.pdf

PDFSchemat instalacji kanalizacyjnej.pdf

PDFSchemat instalacji wodociągowej.pdf

PDFStudzienka rewizyjna fi 315.pdf

DOCZał. Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna.doc

DOCZał. Nr 3 do SIWZ - Kosztorys ofertowy zawierający przedmiar robót.doc

DOCZał. Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCZał. Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc

DOCZał. Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc

DOCZał. Nr 9 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc

Odpowiedzi na zapytania  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pogorzela.doc
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  DOCOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świetlica Pogorzela.doc 

Podmiot udostępniający: Dyrektor GOKiS
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Pikul
Data wytworzenia: 2013-02-26
Wersja XML