Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach

 

Ogłoszenie o zamówieniu  DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
SIWZ + załączniki

 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

PDFSzkic sytuacyjny.pdf

PDFOpis techniczny.pdf

PDFElewacja północna.pdf

PDFElewacja południowa.pdf

PDFElewacja wschodnia.pdf

PDFElewacja zachodnia.pdf

DOCZał. Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna.doc

DOCZał. Nr 2 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.doc

DOCZał. Nr 3 do SIWZ - Kosztorys ofertowy zawierający przedmiar robót.doc

DOCZał. Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCZał. Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc

DOCZał. Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc

DOCZał. Nr 9 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc

Odpowiedzi na zapytania  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gierszowice.doc
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  DOCOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świetlica Gierszowice.doc


 

Podmiot udostępniający: Dyrektor GOKiS
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Pikul
Data wytworzenia: 2013-02-26
Wersja XML