Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

PDFUchwała Nr XXVII-161-2012 Rady Gminy Olszanka w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego).pdf

PDFUchwała Nr XXIV-149-2012 Rady Gminy Olszanka w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki (kanalizacja deszczowa Jankowice Wielkie)1.pdf

PDFUchwała Nr 242-2011 w sprawie opinii z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2010 rok.pdf

PDFRb-PDP za 2010 rok.pdf

PDFRb-NDS za 2010 rok.pdf

PDFRb-Z za 2010 rok.pdf

PDFRb-N za 2010 rok.pdf

ZIPRb-28S za 2010 rok część 1.zip

ZIPRb-28S za 2010 rok część 2.zip

PDFRb-27S za 2010 rok.pdf

PDFUchwała nr 202-2012 RIO Opole w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2011 r..pdf

PDFRb-PDP za 2011 rok.pdf

PDFRb-NDS za 2011 rok.pdf

PDFRb-Z za 2011 rok.pdf

PDFRb-N za 2011 rok.pdf

ZIPRb-28S za 2011 rok - część 1.zip

ZIPRb-28S za 2011 rok - część 2.zip

PDFRb-27S za 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr 78-2012 RIO Opole w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu.pdf

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa - część 1.pdf

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa - część 2.pdf

PDFInformacja o zobowiązaniach finansowych podjetych przez Gminę Olszanka do dnia 30 czerwca 2012 roku.pdf

PDFRb-N za II kwartał 2012 roku.pdf

PDFRb-Z za II kwartał 2012 roku.pdf

PDFRb-27S za II kwartał 2012 roku.pdf

ZIPRb-28S za II kwartał 2012 roku - część 1.zip

ZIPRb-28S za II kwartał 2012 roku - część 2.zip

PDFzaświadczenie o nadaniu nr NIP.pdf

PDFzaświadczenie o nadaniu nr REGON.pdf

PDFUchwała Nr XVI-101-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka z rok 2012.pdf

PDFUchwała Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr IX-64-2011 Rady Gminy Olszanka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2010 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-143-2012 Rady Gminy Olszanka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr 701-2011 RIO Opole w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Olszanka na 2012 r..pdf

PDFUchwała Nr 703-2012 RIO Opole w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Olszanka.pdf

PDFUchwała nr 79-2012 RIO Opole w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Olszanka.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Olszanka
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik Gminy Olszanka
Data wytworzenia: 2012-11-07


PDFRb-NDS za II kwartał 2012 roku.pdf

Wersja XML