Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

-------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi  na zapytania:

DOCOdpowiedź na zapytanie z dnia 02.08.2012 r..doc

DOCOdpowiedź na zapytanie z dnia 01.08.2012 r..doc

DOCOdpowiedź na zapytanie z dnia 27.07.2012 r..doc

 


DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Załącznik Nr 1 do SIWZ - projekt budowlany

PDFOpis techniczny.pdf

PDFRys. nr 1 - Projektowana sieć deszczowa.pdf

PDFRys. nr 2 - Profil kanalizacji deszczowej.pdf

PDFRys. nr 3 - Profil wpustów deszczowych.pdf

PDFRys. nr 4 - Studzienka rewizyjna przelotowa.pdf

PDFRys. nr 5 - Wpust uliczny.pdf

DOCZał. Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.doc

DOCZał. Nr 3 - Kosztorys ofertowy - przedmiar robót.doc

DOCZał. Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCZał. Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc

DOCZał. Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc

DOCZał. Nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.doc

DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kierownik Referatu IRiOŚ
Data wytworzenia: 25.07.2012r.

 

Wersja XML