Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Załącznik Nr 1 Projekt budowlano-wykonawczy

Branża budowlana:

PDFPT Budynek.pdf

PDFPT-Zagospodarowanie.pdf

PDFInformacja BIOZ.pdf

 PDFDźwigar Wk-1 K3.pdf

PDFDźwigar Wk-2 K4.pdf

PDFDźwigary kulawkowe K5.pdf

PDFElewacje A1.pdf

PDFElewacje A1a.pdf

PDFElewacje A1a.pdf

PDFPodciąg P1;S1 K6.pdf

PDFPrzekroje A5.pdf

PDFRzut Budynku A2.pdf

PDFRzut dachu A3.pdf

PDFRzut fundamentów K1.pdf

PDFRzut więźby dachowej K2.pdf

PDFZestawienie Stolarki A4.pdf

Branża sanitarna:

PDFPZT Opis Techniczny.pdf

PDFIS OT PB.pdf

PDFrzut przyziemia.pdf

PDFprojekt zagospodarowania terenu.pdf

Branża elektryczna:

PDFOpis.pdf

PDFCharakterystyka Energetyczna.pdf

PDFOlszanka bud-Inst odgrom.pdf

PDFOlszanka Inst elektr -PRT.pdf

PDFOlsz-ZK+TL..pdf

PDFschemat ideowy.pdf

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne

PDFBranża budowlana.pdf

PDFBranża elektryczna.pdf

PDFBranża sanitarna.pdf

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiary robót

PDFPrzedmiar robót branża budowlana.pdf

PDFPrzedmiar robót branża elektryczna.pdf

PDFPrzedmiar robót branża sanitarna - sieć.pdf

PDFPrzedmiar robót branża sanitarna.pdf

DOCZał. Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCZał. Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc

DOCZał. Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc

DOCZał. Nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.doc

DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Referat IRiOŚ
Data wytworzenia: 12.04.2012
Wersja XML