Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

 

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

DOCZmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Załączniki dodatkowe do SIWZ

PDFUchwała nr 125-2011 z dnia 07.03.2011 Składu Orzekającego RIO nt. opinii możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.pdf

PDFUchwała nr 544-2010 z dnia 15.12.2010 Składu Orzekającego RIO nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2011 rok.pdf

PDFUchwała nr 545-2011 z dnia 15.12.2010 Składu Orzekającego RIO nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFUchwała nr 546-2010 z dnia 15.12.2010 Składu Orzekającego RIO nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf

PDFUchwała nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2011.pdf

PDFUchwała nr IX-64-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21.06.2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2010 rok.pdf

PDFUchwała nr XIII-84-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 14.10.2011 w sprawie zmiany Uchwały nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka a dnia 27.01.2011.pdf

PDFUchwała nr XXXIX-241-2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.04.2010 w sprawie udzielenia absoluorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2009 rok.pdf

PDFzaświadczenie o nadaniu nr NIP.pdf

PDFzaświadczenie o nadaniu nr REGON.pdf

 

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc

DOCOdpowiedź na zapytanie z dnia 18.10.2011 r..doc

 

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

DOCFormularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.doc


DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.doc
 

PDFUchwała Nr IX-65-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21.06.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała Nr 34-2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2009r.pdf

PDFRb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2009 rok.pdf

PDFRb-NDS nadwyżce - deficycie za 2009 rok.pdf

PDFRb-Z za 2009 rok.pdf

PDFRb-N za 2009 rok.pdf

PDFRb-28S za 2009 rok.pdf

PDFRb-27S za 2009 rok.pdf

PDFUchwała Nr 242-2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2010r.pdf

PDFRb-PDP za 2010 rok.pdf

PDFRb-NDS za 2010 rok.pdf

PDFRb-Z za 2010 rok.pdf

PDFRb-N za 2010 rok.pdf

PDFRb-28S za 2010 rok.pdf

PDFRb-27S za 2010 rok.pdf

PDFUchwała Nr 125-2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Olszanka na 2011r.pdf

PDFPrognoza na lata spłaty (zał. na1).pdf

PDFWskaźniki i relacje poziomu zadłużenia J.S.T..pdf

PDFInformacja o zobowiązaniach finansowych podjętych przez Gminę Olszanka do dnia 30.06.2011r.pdf

PDFRb-N za II kwartał 2011.pdf

PDFRb-Z za II kwartał 2011.pdf

PDFRb-27S za II kwartał 2011.pdf

PDFRb-28S za II kw 2011 rok.pdf

PDFRb-NDS za II kwartał 2011.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 2011-10-14
Wersja XML