Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

II przetarg nieograniczony

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Projekt budowlany - załącznik Nr 1 do SIWZ:

PDFelewacja.pdf

PDFinstalacja co.pdf

PDFinstalacje elektryczne.pdf

DOCopis techniczny.doc

PDFplan sytuacyjny.pdf

PDFprzekrój - zmiany architekta.pdf

PDFrzut dachu.pdf

PDFrzut fundamentów.pdf

PDFrzut przyziemia.pdf

Załącznik Nr 2 do SIWZ:  PDFSpecyfikacja techniczna.PDF

DOCZał. Nr 3 do SIWZ - Formularz kosztorysu ofertowego zawierający przedmiar robót.doc

DOCZał. Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCZał. Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych.doc

DOCZał. Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc

DOCZał. Nr 9 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc

 

=============================================================================

 

 

 DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.doc

Odpowiedzi na zapytania

DOCOdpowiedź na zapytanie z dnia 12.08.2011 r..doc

PDFZał. nr 1 do odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.08.2011 r..pdf

 

-------------------------------------------------------------------

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Projekt budowlany zał. nr 1 do SIWZ:
DOCopis techniczny
PDFelewacja.
PDFinstalacja co
PDFinstalacje elektryczne
PDFplan sytuacyjny
PDFprzekrój.pdf
PDFrzut dachu
PDFrzut fundamentów
PDFrzut przyziemia

PDFZał. Nr 2 do SIWZ-Specyfikacja techniczna -łącznik pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkolnym na dz. nr 180 w Przylesiu.pdf

DOCZał. Nr 3 do SIWZ - Formularz kosztorysu ofertowego zawierający przedmiar robót

DOCZZał. Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy

DOCZał. Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.doc

DOCZał. Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych.doc

DOCZał. Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc

DOCZał. Nr 9 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc

 


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Olszanka
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Emil Hrycyk
Data wytworzenia: 2011-08-04


DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PDFprzekrój - zmiany architekta

PDFSpecyfikacja techniczna -łącznik pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkolnym na dz. nr 180 w Przylesiu

Wersja XML