Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc 

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 

DOCInformacja o zmianie ogłoszenia w BZP.doc

DOCZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 

DOCOgłoszenie o przetargu.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

DOCZał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCZał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ - Wykaz posiadanego sprzętu specjalistycznego i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc

DOCZał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.doc

DOCZał. nr 7 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - przedmiar robót.doc

DOCZał. nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc

DOCSpecyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne.doc

DOCSpecyfikacja Techniczna - Roboty ziemne.doc

DOCSpecyfikacja Techniczna - Kanalizacja sanitarna tłoczna.doc

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML