Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA


DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCSpecyfikacja techniczna.doc
DOCKosztorys ofertowy.doc
DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
DOCFormularz ofertowy - zał. nr 1.doc
DOCOświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 2.doc
DOCWykaz robót budowlanych - zał. nr 3.doc
DOCDane dotyczące zakresu powierzonych części zamówienia podwykonawcom zał. nr 4.doc
DOCUmowa na wykonanie remontu zał.nr 5.docpodwykonawcom zał. nr 4.doc
DOCFormularz cenowy zał. nr 6.doc

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty

Działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) Wójt Gminy Olszanka zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn " Remont i docieplenie dachu w PZSP w Olszance", która złożyła Firma Usługowo -Handlowa "WOJDAN" Domagała Wojciech 32-300  Olkusz, ul Przemyłowa 5 z ceną ofertową 117.597,07 zł. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w ocenie jedynego kryterium "cena" i otrzymała łacznie maksymalną ilość punktów 100. Wykonawca spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego, posiada doświadczenie w realizacji  tożsamych zamówień. Ponadto oferty podlegające ocenie złożyła: Firma Remontowo-Budowlana "GŁADKI" ul. Kamienic 19, 46-030 Popielów - ilość punktów 85,02
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Olszanka
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zastępca Wójta Gminy Olszanka
Data wytworzenia:

2008.08.08


DOCWykaz robót budowlanych - zał. nr 3 do SIWZ.doc

Wersja XML