Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro

0OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
do 60.000 EURO


Gmina Olszanka, Olszanka 16

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz kopiarki dla potrzeb Gminnego Centrum Informacji w Olszance z/s w Przylesiu.

Termin realizacji zamówienia - 25 listopada 2004 r.

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
1. Cena – 80 %
2. Gwarancja – 10 %
3. Serwis – 10 %

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w cenie 10 zł za egzemplarz w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka – na pisemny, przesłany w formie elektronicznej lub faksem wniosek – tel. /077/ 412 96 83: pok. Nr 8, konto e-mail: inwest@olszanka.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Olszance, Olszanka 16 – pok. nr 6, w terminie do dnia 28 października 2004r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

„Gmina Olszanka, Olszanka 16
49-332 Olszanka

Oferta przetargowa „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz kopiarki ”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2004r. o godz. 10.20 w Urzędzie Gminy w Olszance pok. Nr 9

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Marcin Rosiński Nr tel. /077/ 412 96 83

WÓJT

(-) mgr inż Zbigniew Furs

Wersja XML