Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości: Jankowice Wielkie - 08.12.2020

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Olszanka  informuje , że  przeznaczona została do sprzedaży następująca nieruchomość, będąca własnością Gminy Olszanka:

 1. nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę nr 15/5, arkusz mapy 2, o   powierzchni 0,1392 ha, grunty orne RIIIb, numer jednostki rejestrowej G.41, położona w Jankowicach Wielkich, zapisana w księdze wieczystej nr OP1B/00018171/0. Nieruchomość położona w kompleksie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w pobliżu boiska sportowego, w sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodną i kanalizacyjną  Dojazd do nieruchomości drogą nie urządzoną do drogi o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki regularny,  prostokąt, teren równy bez pofałdowań,  nie jest uzbrojona, możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka jest ogrodzona, ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
  • Dla działki nr 15/5 Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XIV/121/2000 Rady Gminy w Olszance z dnia 24 lutego 2000 r., zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie zatwierdzona uchwałą nr XXXIV/210/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r., zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w zakresie linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław zatwierdzona uchwałą  nr XXXVIIII/232/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2013r., działka położona na obszarze oznaczonym symbolem MR, MN – obszar projektowanej zabudowy zagrodowej i mieszkalnej jednorodzinnej.
   • Termin zagospodarowania nieruchomości,
   • Wysokość stawek procentowych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
   • Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy,
   • Termin wnoszenia opłat,
   • Zasady aktualizacji opłat,
   • Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego  za cenę – 56.500,00 zł.

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w dniach  10.12.2020 r. do 31.12.2020 r. (włącznie).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 21.01.2021r. Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszance, pokój nr 10, telefon  77 4129-683, wew. 115.

Wójt Gminy Olszanka
/-/Aneta Rabczewska                

Olszanka 08 grudnia 2020r.

Wersja XML