Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr WG-VIII-84-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.11.2020r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka

Zarządzenie  Nr WG-VIII-84/2020
Wójta Gminy Olszanka
z dnia   03.11.2020 r.

w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 )  i   art. 35 ust. 1  i ust  2 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.65, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1709). zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do oddania w użyczenie  lokal użytkowy o powierzchni 15,09m2 wraz z pomieszczeniami do wspólnego użytku,  położony  w budynku Ośrodka Zdrowia w Czeskiej Wsi nr 3 na na działce nr 529 w Czeskiej Wsi , opisanej w księdze wieczystej KW Nr  OP1B/00020832/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu.

§ 2

Podać do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1 , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia , na okres  21 dni, tj. od 12.11.2020r. do 02.12.2020r.  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszanka  i  na stronie  internetowej Urzędu Gminy Olszanka oraz podanie informacji o zamieszczeniu tego wykazu  w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zdrowia i BHP.

  

/-/ AnetaRabczewska
Wójt Gminy Olszanka

Załączniki:

Załącznik do Zarządzenia nr WG-VIII-84/2020
Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.11.2020r.


Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65, ostatnia zmiana: Dz.U. Z 2020r., poz.1709)  Wójt  Gminy  Olszanka  przeznacza do oddania w użyczenie niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Olszanka:

 1. Oznaczenie nieruchomości-  Lokal użytkowy  położony w budynku Ośrodka Zdrowia  w Czeskiej    Wsi  nr 3. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW Nr OP1B/00020832/9 prowadzonej przez Sąd  Rejonowy w Brzegu.
 2. Powierzchnia nieruchomości– 15,09 m2 wraz z pomieszczeniami do wspólnego użytku opisanymi poniżej.
 3. Opis nieruchomości: Lokal użytkowy położony jest na parterze  w budynku Ośrodka Zdrowia w  Czeskiej Wsi ,  na działce nr 529 o powierzchni 0,0600ha, arkusz mapy 1. Jest to jedno pomieszczenie o powierzchni 15.09m2 oraz pomieszczenia  do wspólnego użytku z innymi Biorącymi do używania tj.: składzik  porządkowy- 3.36m2, pomieszczenia odpadków medycznych - 3,64m2, WC dla niepełnosprawnych z przedsionkiem – 8,66m2, pomieszczenia da personelu – 8,96m2, WC męski – 7,60m2,WC damski –  4,77m2, WC dla personelu z przedsionkiem – 3,10m2, poczekalnia – 33,00m2
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności w  zakresie wykonywania świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Gminy.
 5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy
 6. Wysokość opłat z tytułu najmu  –  nie dotyczy - (umowa użyczenia).  Opłaty za media związane z użytkowaniem lokalu  zostaną określone w umowie użyczenia.
 7. Cena nieruchomości – nie dotyczy
 8. Termin zagospodarowania nieruchomości – 01.01.2021r..
 9. Terminy wnoszenia opłat –  opłaty wnoszone będą w terminie 14 dni od wystawienia  faktury przez Użyczającego.
 10. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy (umowa użyczenie).
 11. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy o powierzchni 15,09 m2 wraz z pomieszczeniami do wspólnego użytku, położonych w  budynku Ośrodka Zdrowia w Czeskiej Wsi nr 3.
 12. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości -   lokal użytkowy znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Czeskiej Wsi nr 3 zostaje przeznaczony do oddania  w użyczenie , w związku z tym  nie ma zastosowania art. 34 ust.1. pkt 1 i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w dniach od  12.11.2020r. do 02.12.2020r.  (włącznie) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanka oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszanka oraz w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym przeznaczonym do oddania w najem  można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszanka ,   pokój   nr 11,   telefon (77)  4129683  wew.  116.   Informacji udzieli P. Małgorzata Guzik

/-/ AnetaRabczewska
Wójt Gminy Olszanka

 

Wersja XML