Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Likwidacja i wymiana starych indywidualnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Olszanka”.

Szanowni Mieszkańcy,
Informuję, że Gmina Olszanka w celu poprawy jakości powietrza zamierza ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5. Ochrona powietrza o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z:

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka zainteresowanych wymianą i likwidacją źródeł ciepła oraz uzyskaniem dofinansowania do złożenia deklaracji przystąpienia do projektu.
Przedmiotowa ankieta/deklaracja ma na celu określić skalę zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Olszanka.

 1. Projekt dotyczy osób, które:
  1. nie dokonały jeszcze likwidacji i wymiany istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła,
  2. są właścicielami (współwłaścicielami) nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,
  3. poddadzą nieruchomość przeprowadzeniu oceny energetycznej na potrzeby ww. projektu (zadanie zostanie zrealizowane przez gminę/audytora po złożeniu deklaracji przystąpienia do projektu),
  4. poprzez wymianę/likwidację źródeł ciepła przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłu zawieszonego PM10 (wskaźniki zmniejszenia emisji zostaną wyliczone przez gminę/audytora po przeprowadzeniu oceny energetycznej).
 2. Dofinansowanie będzie przysługiwało Wnioskodawcy który:
  1. dokona likwidacji i wymiany istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła na rzecz systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (pompa ciepła, panele fotowoltaiczne) lub,
  2. dokona likwidacji istniejącego wysokoemisyjnego źródło ciepła i przyłączy nieruchomość do sieci gazowej lub,
  3. dokona wymiany istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne: gazowe, olejowe, elektryczne, na paliwo stałe lub biomasę posiadające certyfikat „ekoprojektu” i spełniające wymogi emisyjne 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,

UWAGA KRZYŻOWICE

Informuję, że w przypadku nieruchomości położonych na terenie miejscowości, dla których istnieje możliwość podłączenia się do sieci gazowej (Krzyżowice), dofinansowane mogą być wyłącznie przedsięwzięcia polegające na likwidacji istniejącego wysokoemisyjnego źródło ciepła i przyłączenie nieruchomość do sieci gazowej, gdy podłączenie do tej sieci jest możliwe technicznie i racjonalne kosztowo. Przedsięwzięcia polegające na wymianie źródła ciepła na inne niż kocioł gazowy lub na rzecz systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, nie uzyskają dofinansowania.
* Wyjątek stanowią nieruchomości położone poza zasięgiem głównej sieci gazowej lub dla których przedsiębiorstwo gazowe nie planuje inwestycji w trakcie trwania projektu. W takim przypadku akceptowalne będą pozostałe formy wymiany źródła ciepła.

Deklaracja dotyczy planowanych do realizacji inwestycji w terminie:  01.09.2021 – 30.06.2023

Informuję, iż złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu.
Pozyskanie zewnętrznych środków dofinansowania będzie warunkiem realizacji programu.
Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Olszanka oraz u Sołtysów. Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Olszanka pod nr tel.774129683 w.111. Deklaracje będą przyjmowane do 22 października 2020r. w Urzędzie Gminy Olszanka. Deklaracje można także przekazać sołtysom poszczególnych sołectw.
Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Olszanka
                                                /-/ Aneta Rabczewska

PDFDeklaracja przystapienia do projektu RPO 5.5..pdf

Wersja XML