Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.16.2019.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.04.2020 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Olszanka dn., 06.04.2020 r.

IRIOS 6220.4.16.2019.DSS                                                                                       

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Wójt Gminy Olszanka  działając na podstawie art. 30 i 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284,322) zawiadamia, że  prowadzi  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża  „Jankowice Wielkie”. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w granicach działki ewidencyjnej 200/1 obręb ewidencyjny Jankowice Wielkie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w dn. 17.06.2019 r., inwestorem jest Pan Dariusz Zawiła Usługi Koparko-Ładowarką Jankowice Wielkie 30, 49-332 Olszanka.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Olszanka, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284,322).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284,322), Wójt Gminy Olszanka  pismem nr IRIOS 6220.4.2019ZŁ z dn. 26.06.2019 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu.

Pismem z dn. 12.07.2019 r. nr NZ.4315.17.2019.BK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu nie znalazł podstaw do zajęcia ww. stanowiska w ramach ww. ustawy, pismem z dn.  10.07.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię ,że dla przedsięwzięcia polegającego na  eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża  „Jankowice Wielkie”, zlokalizowanego w granicach działki ewidencyjnej 200/1 obręb ewidencyjny Jankowice Wielkie – istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając tym samym zakres raportu oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie postanowieniem z dn. 09.08.2019 r. nr WR.RZŚ.435.855.2019.DK, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu uzgodnił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia ustalając zakres raportu ooś.

W dniu 26.11.2019 r. do tut. Urzędu wnioskodawca dołączył raport oceny oddziaływania na środowisko, który pismem z dnia 06.12.2019 r. nr IRIOS.6220.4.9.2019.PB  zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284,322)został przekazany do zaopiniowania ww. organom opiniującym. Pismem z dn. 13.12.2019 r. nr NZ.4315.17.2019.BK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu nie znalazł podstaw do zajęcia ww. stanowiska w ramach ww. ustawy, pismem z dn.  08.01.2020 r. nr WOOŚ.4221.68.2019.MSe.1 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie raportu.

Wnioskodawca w dn.18.02.2020 r. uzupełnił raport ooś o aneks do raportu, które pismem z dn. 24.02.2020 r. nr IRIOS.6220.4.15.2019.PB został przekazany organom opiniującym.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dn. 05.03.2020r. nr WOOŚ.4221.68.2019.MSe.2 postanowił uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę oraz pismem z dn. 10.03.2020 r. nr WR.ZZŚ.4360.98.2020.DKS  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu postanowił uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża „Jankowice Wielkie”.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284,322)organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Wobec powyższego zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wraz z załącznikami, raportem  o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami oraz z uzgodnieniami wydanymi przez właściwe w tym zakresie organy, w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w godzinach urzędowania (tj. w poniedziałki od 8.00 - do 16.00 oraz pozostałe dni od 7.00 do 15.00) w pok. 8b oraz składania uwag i wniosków.    Niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości,  uważa się za doręczone w terminie 14 dni od dnia publikacji. Jednocześnie terminie 30 dni od dnia doręczenia istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w pokoju nr 8b w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284,322). Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanka, bip.olszanka.pl wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Olszanka, na tablicy ogłoszeń  sołectwa Jankowice Wielkie oraz lokalnej prasie.

/-/ Wójt Gminy Olszanka

Aneta Rabczewska

Wersja XML