Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie WG-VIII-31/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

Zarządzenie Nr WG-VIII-31/2020

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz  § 14 Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020  zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dostosować plany finansowe jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2020.

 

/-/ Aneta Rabczewska

Wójt Gminy Olszanka


Załączniki:

DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG-VIII-31-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2020 roku.docx

DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG-VIII-31-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2020 roku.docx


Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

  1. Przeniesienia w dziale Administracja publiczna (750) dotyczą zabezpieczenia  środków budżetowych na dostosowanie budynku UG do wymogów GIS i Ministerstwa Zdrowia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Załącznik Nr 2

  1. Dostosowanie planów finansowych w wydatkach jednostek budżetowych Gminy  Olszanka.
Wersja XML