Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr WG-VIII-32/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.03.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w zakesie upowszechniaia kultury fizycznej...

Zarządzenie Nr WG-VIII- 32 /2020

Wójta Gminy Olszanka z dnia  20.03.2020r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii.

            Na podstawie art 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. , poz. 450  z póżn. zm), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 12  Programu Współpracy Gminy Olszanka na 2020 rok z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi  w art. 3 , ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/94/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia  29.11.2019r. - zarządzam , co następuje:

§ 1

W celu zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie rozwoju i polepszenia stanu bazy rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy Olszanka w formie wspierania zadania, powołuję  komisję w następującym składzie:

1. Pani  Małgorzata Guzik -  przedstawiciel Wójta Gminy Olszanka - Przewodnicząca  komisji

2. Pani  Katarzyna Rosińska  -  przedstawiciel Wójta Gminy Olszanka - Członek komisji

3. Pani Marta Bruś  -  przedstawiciel organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Brzesko -   Oławska Wieś Historyczna  - Członek komisji

§ 2

1. Pierwsze posiedzenie komisji ustalam na dzień   24.03.2020r. na godz. 9.00 w pok. Nr 9  Urzędu Gminy Olszanka.

2. Kolejne  posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący komisji.

3. Protokoły z posiedzeń komisji wraz ze złożonymi ofertami komisja przekazuje Wójtowi Gminy Olszanka, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.

§ 3

Udział w posiedzeniach komisji jest nieodpłatny.

§ 4

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursów ofert.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          /-/ Aneta Rabczewska

 

Wójt Gminy Olszanka

Wersja XML