Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr WG-VIII-30/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

Zarządzenie Nr WG – VIII –  30/2020

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz  § 14 Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020   zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dostosować plany finansowe jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2020.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska


Załączniki

DOCZałączniki do Nr WG-VIII-30/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 marca 2020 roku z dnia 12.03.2020.doc

Wersja XML