Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr WG-VIII-27-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

Zarządzenie Nr WG – VIII –  27 /2020

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 02 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz  § 14 Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dostosować plany finansowe jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2020.

Załączniki:

 1. DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG-VIII –27-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku .docx
 2. DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG-VIII-27-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku .docx

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

 1. Przeniesienia w dziale Administracja publiczna (750) dotyczą zabezpieczenia  środków budżetowych na zakupy (w szczególności zakup mebli biurowych).
 2. Przeniesienia w dziale Oświata i wychowanie (801) dotyczą zabezpieczenia środków budżetowych na zapłatę podatku od nieruchomości oraz na zapłatę kosztów przesyłki w związku z zakupem podręczników dla ucznia w Publicznym Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Olszance.

Załącznik Nr 2

 1. Dostosowanie planów finansowych w wydatkach jednostek budżetowych Gminy  Olszanka.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

Wersja XML