Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr WG-VIII-28-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Zarządzenie Nr WG – VIII –28/2020

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 04 marca 2020 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz  § 14 Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1

Zaciąga się w 2020 roku kredyt krótkoterminowy w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 2

Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku z dochodów własnych budżetu Gminy Olszanka, w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

Wersja XML