Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr WG-VIII-26/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok

Zarządzenie Nr WG – VIII –26/2020

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 02 marca 2020 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok.

Na podstawie § 5 Uchwały XVII/120/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 02 marca  2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020,  zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuje się plany finansowe jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych, o których mowa w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 marca 2020 roku i ma zastosowanie w roku budżetowym 2020.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska


Załączniki:

DOCXZałącznik do Zarządzenia Nr WG-VIII-26-2020 z dnia 02 marca 2020 roku .docx

 

Wersja XML