Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr WG-VIII-12/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

Zarządzenie Nr WG – VIII –  12/2020

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz  § 14 Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dostosować plany finansowe jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2020.

 

Załączniki:

  1. DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG – VIII –12:2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2020 roku .docx
  2. DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG – VIII –12:2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2020 roku .docx
  3. DOCXZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WG – VIII – 12:2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2020 roku .docx

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Zwiększa się dochody w dziale Pomoc społeczna (852)  rozdział 85215 – dotacja celowa na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych  dodatków energetycznych, zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I.3111.1.2.2020.MN.

Załącznik Nr 2

Zwiększa się wydatki w dziale Pomoc społeczna (852) z przeznaczeniem na wypłatę  dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi i dotyczy planu wydatków w I kwartale 2020 r.

Załącznik Nr 3

1. Dostosowanie planów finansowych w wydatkach jednostek budżetowych Gminy  Olszanka.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

Wersja XML