Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr WG-VIII-13/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule zarządzenia nr WG-VIII-9/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.01.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019

Zarządzenie Nr WG – VIII –  13/2020

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 5 lutego 2020 roku

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule zarządzenia nr  WG-VIII-9/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020, polegającą na wskazaniu błędnego numeru zmienianego zarządzenia oraz sporządzonych do niego załączników.

Na podstawie §12 pkt 8) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Olszanka, wprowadzonego Zarządzeniem nr UG- 2/2004 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie  nadania   Regulaminu  organizacyjnego  Urzędu Gminy Olszanka,  z późn. zm. i § 9 Zarządzenia nr UG- 21/2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy oraz trybu i sposobu wnoszenia ich pod obrady Sesji Rady Gminy zarządzam co następuje:

§1.

W tytule zarządzenia nr WG-VIII-9/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020,  oraz sporządzonych do niego załączników, numer „WG-VIII-9/2019” zastępuje się numerem „WG-VIII-9/2020”.

§2.

Jednolity tekst zarządzenia nr WG-VIII-9/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020 oraz sporządzonych do niego załączników , stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 24 stycznia 2020 roku.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

 

Załączniki:

  1. DOCZałącznik do Zarządzenia Nr WG-VIII-13-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 05.02.2020 roku.doc

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem prostuję oczywistą omyłkę pisarską w tytule zarządzenia nr WG-VIII-9/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020, polegającą na wskazaniu błędnego numeru zmienianego zarządzenia oraz sporządzonych do niego załączników.

Sprostowanie nie powoduje merytorycznej zmiany aktu prawnego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

 

 

Wersja XML