Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr WG-VIII-9 /2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020

Zarządzenie Nr WG – VIII –  9 /2019

Wójta Gminy Olszanka

z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz  § 14 Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020  zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dostosować plany finansowe jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2   do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku budżetowym 2020.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

 

Załączniki:

 1. DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG – VIII – 9-2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 roku .docx
 2. DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG – VIII – 9-2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 roku .docx
   

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

 1. Przeniesienia w dziale Administracja publiczna (750) dotyczą zabezpieczenia  środków budżetowych na modernizacje sieci lan i gniazd data na parterze budynku urzędu oraz na zabezpieczenie środków budżetowych na wydanie interpretacji indywidulanej dot. podatku od towarów i usług (VAT).
 2. Przeniesienia w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) dotyczą zabezpieczenia środków budżetowych na zakup części niezbędnych do wymiany sprzęgła w samochodzie pożarniczym OSP Przylesie.
 3. Przeniesienia w dziale Oświata i wychowanie (801) dotyczą zabezpieczenia środków budżetowych:
  1. na zakup podręczników dla uczniów w Publicznym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Olszance oraz zapłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego , jednorazowego dodatku dla nauczycieli, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w Publicznym Zespole Szkolno-  Przedszkolnym w Jankowicach Wielkich,

        4.  Przeniesienia w dziale Rodzina (855) dotyczą zabezpieczenia środków budżetowychna pokrycie wydatków na Fundusz Pracy.

Załącznik Nr 2

1. Dostosowanie planów finansowych w wydatkach jednostek budżetowych Gminy  Olszanka.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

Wersja XML